اصل تحقق درآمد


انجمن حسابداری دانشگاه علمی کاربردی هرند

منابع و اطلاعات جامع ازمون کارشناسی ارشدحسابداری, برنامه ريزی,مشاوره .

حسابداری میانه 1 - فصل اول

تعریف حسابداری

حسابداری فرایند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات مالی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی مربوط به واحدهای اقتصادی را اندازه گیری،پردازش و گزارشگری می کند.

استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

w استفاده کنندگان داخلی

n شامل سطوح مختلف مدیریت و کارکنان موسسه

w استفاده کنندگان خارجی

n شامل سرمایه گذاران، بانکداران و اعتباردهنگان،سازمانهای دولتی، مراجع قانونی و .

اصول و مفاهیم حسابداری

الف) مفاهیم (مفروضات) بنیادی حسابداری

ب) اصول حسابداری

ج) میثاقهای محدودکننده حسابداری

مفروضات بنیادی حسابداری

w فرض تفکیک شخصیت

w فرض تداوم فعالیت

w فرض واحد اندازه گیری

w فرض دوره مالی

فرض تفکیک شخصیت

w طبق این فرض هر واحد اقتصادی ( اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یا فاقد آن باشد) به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شود.

فرض تداوم فعالیت

w طبق این فرض هر واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

مثالهایی از فرض تداوم فعالیت

w بر اساس این فرض دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلندمدت طبقه بندی می گردد.

w فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت دارایی ها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متاثر از فرض تداوم فعالیت می باشد

فرض واحد اندازه گیری

w فرض واحد اندازه گیری بدین معنی است که کلیه معاملات ، عملیات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

فرض دوره مالی

w بر اساس فرض دوره مالی، عمر یک واحد اقتصادی به
دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود. دوره مالی ممکن است یک ماهه، 3ماهه،6ماهه یا یکساله باشد.

فرض تعهدی

w بر اساس فرض تعهدی ، درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل شناسایی می شود.

اصول حسابداری

w اصل بهای تمام شده

w اصل تحقق درآمد

اصل بهای تمام شده

w طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس می گردد.

اصل تحقق درآمد

w طبق اصل تحقق درآمد، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

n فرایند کسب سود کامل شده باشد.

n مبادله ای صورت گرفته باشد.

اصل تطابق

w طبق اصل تطابق ، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

3 ضابطه اصلی در بکارگیری اصل تطابق

w مقابله مستقیم هزینه ها با درآمدها: رابطه علت و معلولی

n مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه کمیسون فروش و.

w هزینه دوره مالی: سرشکن کردن منطقی و سیستماتیک

n مانندهزینه استهلاک، هزینه بهره و ..

w مخارج مرتبط با درآمد آتی: شناخت بلادرنگ

n مانند هزینه تحقیق و توسعه، هزینه آموزش کارکنان

اصل افشاء

w طبق اصل افشاء ، واحدهای اقتصادی موظفند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به طور مناسب و کامل افشاء نمایند.

میثاقهای محدود کننده حسابداری

w فزونی منافع بر مخارج

فزونی منافع بر مخارج

w بر اساس این محدودیت، هزینه تهیه اطلاعات حسابداری باید بر منافع حاصل از بکارگیری این اطلاعات فزونی نداشته باشد، به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشد.

اهمیت

بر اساس این محدودیت، واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلام و رویدادهای کم اهمیت از بکارگیری روشهای تئوریک اجتناب نموده و روشهای کم هزینه تر و عملی تر را اجرا نمایند.

خصوصیات صنعت

w در برخی از موارد ممکن است ویژگی یک صنعت خاص، بکارگیری روشی را ایجاب نماید که مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری نباشد. این ویژگی می‌تواند استثناء در بکارگیری اصول و رویه های حسابداری را توجیه نماید.

محافظه کاری

w در مواردی که برای اندازه‌گیری یک رویداد، روشها و رویه‌های متفاوتی که همگی منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری است وجود داشته باشد، باید روش یا رویه‌ای انتخاب شود که تاثیر افزایشی کمتری بر سود دوره و جمع دارایی‌ها داشته باشد.

n مثال قاعده اقل بهای تمام شده

ویژگی کیفی اطلاعات

w به خصوصیاتی اطلاق می‌شود که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کننده‌گان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود.

مربوط بودن

w اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر ارزیابی استفاده‌کنندگان نسبت به وقایع گذشته، حال و رویدادهای آتی تاثیر گذاشته و موجب تایید، تعدیل و یا رد آن را فراهم ساخته و بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان موثر واقع شود.

به موقع بودن

بسیاری از اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان حساس بوده و با گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیریها از دست می دهند. بنابراین اطلاعات مالی باید در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار بگیرد.

سودمندی در پیش بینی

w اطلاعات مالی باید به گونه ای فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج حاصل از فعالیتهای جاری و آتی یک واحد انتفاعی کمک نماید.

انتخاب خاصه اندازه گیری

جهت سنجش ارزش اقلام گزارشهای مالی، خواص متعددی (بهای تمام شده، ارزش متعارف، ارزش دفتری و . ) می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب خاصه‌ای که قرار است در صورتهای مالی آورده شود باید مبتنی بر مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده‌کنندگان باشد.

قابلیت اتکا

اطلاعات مالی زمانی قابل اتکا تلقی می گردد که دور از هرگونه اشتباه بااهمیت باشد و به شکل منصفانه و بی طرفانه تهیه شده و به طور صادقانه مبین ارزشهای مورد انتظار باشد .

قابلیت اتکاء

بی طرفانه بودن

w اندازه گیری حسابداری هنگامی بی طرفانه و عینی محسوب می شود که اگر اشخاص ذیصلاح مختلفی، رویدادها و فعالیتهای مالی مربوطه را با استفاده از مقیاس و روش اندازه گیری واحدی اندازه گیری نمایند به نتایج یکسانی دست یابند.

کامل بودن

w اطلاعات مالی هنگامی معتبر است که با در نظر گرفتن اهمیت واقعه، کلیه حقایق لازم در خصوص وقایع اقتصادی مهم را بیان نماید.

صحیح بودن

صحیح بودن اطلاعات مالی به معنی مطابقت داشتن اطلاعات مزبور با وقایع و رویدادهایی است که به واسطه آن اطلاعات بیان می شود. صحیح بودن اطلاعات به معنی دقیق بودن اطلاعات نمی باشد.

رجحان محتوا بر شکل

w عملیات مالی و سایر رویدادها باید بر اساس محتوا و واقعیت مالی نه صرفا شکل قانونی آنها مد نظر قرار گرفته و ارائه شود.

قابل مقایسه بودن

w استفاده کنندگان گزارشهای مالی باید بتوانند صورتهای‌مالی واحد تجاری را در طول زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی با هم مقایسه نمایند.

عایت یکنواختی

w به قابلیت مقایسه اطلاعات مالی ارائه شده توسط یک واحد تجاری در طول زمان، رعایت یکنواختی گویند. چنین مقایسه ای زمانی دارای اعتبار خواهد بود که واحد تجاری در طی سالهای مختلف از روشهای یکسانی استفاده کرده باشد.

همسانی روشها

w به قابلیت مقایسه نتایج حاصل از عملیات دو یا چند واحد اقتصادی شاغل در یک صنعت واحد و در یک مقطع زمانی مشخص اطلاق می‌گردد.

قابل فهم بودن

w اطلاعاتی قابل فهم تلقی می شود که برای استفاده کنندگان عادی که دارای دانش متعارفی از حسابداری می باشند، قابل درک باشد.

این وبلاگ توسط محمدرضاشجاعي راه اندازی شده است. مطالب ارایه شده در حوزه های حسابداری - حسابرسی - بورس اوراق بهادار و مالیاتی می باشد. امید است مورد توجه شما خواننده عزیز قرار گیرد. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم .

زرین حساب

اما هنگامی که یک موسسه درآمدی بدست میاورد و یا هزینه ای را برای اجرای عملیات متحمل میشود سرمایه موسسه تغییر میکند.

در آمد ، سرمایه را افزایش میدهد

هزینه، سرمایه را کاهش میدهد

در آمد افزایش در سرمایه است که از فروش کالا یا خدمات به مشتریان حاصل میشود

اصل تحقق در آمد

شناسایی . ثبت درآمد در زمان فروش کالا یا انجام دادن خدمت است اعم از اینکه بهای آن نقدا وصول شده یا نشده باشد

درآمد در موسسالت خدماتی

موسسات خدماتی بر حسب نوع کسب و کار از فعالیت های گوناگون نظیر : تعمیرات ، حمل و نقل کلا و مسافر ، چاپ ، و 0000 در آمد کسب میکنند هنگامی که یک موسسه در آمد کسب میکند ، دارایی و سرمایه خود را افزایش میدهد . در آمد موسسه را میتوان بحساب سرمایه بستانکار نمود . اما برای آنکه در آمد یک موسسه در هر دوره زمانی مشحص شود در آمد های کسب شده را بجای حساب سرمایه به حساب درآمد های مختلف بستانکار میکنند

انواع در آمد در موسسات خدماتی

1 - ار طریق فروش نقد خدمات

2 – از طریق فروش نسیه خدمات

در آمد نقدی : دریافت پول نقد از مشتری بابت فروش خدمات که در معادله حسابداری باعث افزایش دارایی میشود و از طرف دیگر سرمایه نیز افزایش میکند

اثر در آمد بر معادله حسابداری

دارایی = بدهی + سرمایه

دارایی(موجودی نقدی) بدهی تغییر نمی کمد سرمایه افزایش میابد

تذکر: تمامی مثالهای این فصل ادامه تمرین ارایه شده در جلسه 11 میباشد

فرض کنید شرکت شاهوار در پی عملیات گذشته (آذرماه 85) در تاریخ 5 دی ماه 1385 بابت تعمیر سیستم های رایانه ای موسسه آموزشی نیکان مبلغ 280000 ریال دریافت کرده است . نحوه تجزه و تحلیل و ثبت این در آمد در حساب های شرکت شاهوار بشرح جدول ذیل منعکس میشود

5 دی ماه 1385 دریافت 000/280 ریال بابت تعمیر سیستم های رایانه ای موسسه نیکان

موجودی صندوق معادل مبلغ 000/280 ریال افزایش یافته

افزایش دارایی بدهکار میشود

بدهکار : موجودی صندوق 000/280

در آمد تعمیرات معادل مبلغ 000/280 ریال افزایش یافته

افزایش در آمد بستانکار شده

بستانکار : در آمد تعمیرات 000/280

در آمد غیر نقدی :

طبق اصول حسابداری در آمد در دوره ای که تحقق پیدا میکند اعم از اینکه نقد باشد یا نسیه شناسایی و در حسابها ثبت میگردد

فروش غیر نقدی یا نسیه خدمات موجب میشود که در معادله حسابداری مطالبات یا در واقع دارایی موسسه افزایش در مقابل نیز سرمایه افزایش یافته و بدهی تغییر ی نمی کند

اثر در آمد غیر بر معادله حسابداری

دارایی = بدهی + سرمایه

دارایی(بدهکاران) افزایش میابد بدهی تغییر نمی کند سرمایه افزایش میابد

شرکت شاهوار در در تاریخ 15 دی ماه 1385 بابت تعمیر تلویزیون های هتل نگارستان صورتحسابی به مبلغ 350000 ریال تهیه کرده است که قرار شد مبلغ این صورتحساب طی دو هفته دریافت شود. نحوه تجزه و تحلیل و ثبت این در آمد در حساب های شرکت شاهوار بشرح جدول ذیل منعکس میشود

15دی ماه 1385 ارسال صورتحسابی به مبلغ 000/350 ریال بابت تعمیر تلویزیون های هتل نگارستان ارسال داشته

بدهکاران معادل مبلغ 000/350 ریال افزایش یافته

افزایش دارایی بدهکار میشود

بدهکار :بدهکاران 000/350

در آمد تعمیرات معادل مبلغ 350000 ریال افزایش یافته

افزایش در آمد بستانکار شده

بستانکار : در آمد تعمیرات 000/350

هزینه : بهای کالا و خدماتی است که در عملیات یک موسسه برای کسب در آمد به مصرف میرسد

موسسات خدماتی برای کسب درآمد هزینه هایی را نظیر : دستمرد کارکنان ، اجاره بها ، آب و برق و گاز و تلفن و . را متحمل میشوند . در این هنگام سرمایه موسسه کاهش میابد . هزینه های را میتوان بحساب سرمایه بدهکار کرد اما برای اینکه هزینه ها در هر دوره زمانی مشخص گردد آنها را بجای حساب سرمایه بحساب هزینه های مختلف بدهکار میکنند

1 – هزینه های نقدی

2 – هزینه های نسیه

هزینه های نقدی : پرداخت وجه نقد از صندوق یا از حساب بانکی بابت هزینه ها موجب میشود که وجه نقد از موسسه خارج شده و دارایی کاهش یابد ، در طرف دیگر معامله حسابداری سرمایه نیز کاهش میابد

اثر مخارج (هزینه ) نقدی بر معادله حسابداری

دارایی = بدهی + سرمایه

دارایی کاهش می یابد بدهی تغییر نمی کند سرمایه کاهش می بابد

شرکت شاهوار در تاریخ 21 دی ماه سال 1385 نقدا مبلغ 200000 ریال بابت مخارج نگهداری آپارتمان پرداخت نموده است نحوه تجزیه و تحلیل این هرینه در حساب های ، بشرح جدل ذیل است

21 دی ماه : پرداخت مبلغ 200000 ریال از صندوق بابت هرینه نگهداری آپارتمان

هزینه نگهداری آپارتمان مبلغ 200000 ریال افزایش یافته است

افزایش هزینه ، بدهکار میشود

بدهکار : هزینه نگهداری آپارتمان 200000 ریال

موجودی صندوق مبلغ 200000 هزار ریال کاهش یافته است

کاهش دارایی بستانکار میشود

بستانکار : موجود صندوق 200000 ریال

هزینه نگهداری آپارتمان

هزینه های غیر نقدی

طبق اصول حسابداری ، هزینه ها در دوره ای که واقع میشود اعم از اینکه نقدی باشد یا غیر نقدی شناسایی و درحسابها ثبت میشود . مخارج نسیه موجب میشود اصل تحقق درآمد که بستانکاران و یا در واقع بدهی موسسه افزایش یابد و در مقابل سرمایه کاهش پیدا کند و بدین ترتیب توازن معادله حسابداری برقرار میشود

اثر هزینه های غیر نقدی بر معادله حسابداری

درایی = بدهی + سرمایه

دارایی تغییر نمی کند بدهی افزایش میابد سرمایه کاهش میابد

این فرض روش پذیرفته شده حسابداری است که بر اساس آن آثار معاملات و عملیات مالی در زمان وقوع آن اعم از اینکه وجهی بابت آن دریافت و یا پرداحت شده یا نشده باشد در حسابها ثبت میشود . در این فرض ، در آمد در زمان تحقق و هزینه ها در دوره وقوع آن بدون در نظر گرفتن زمان دریافت یا پرداحت ، شناسایی و در حسابها ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوط منعکس میشود

شرکت شاهوار بابت درج آگهی در روزنامه صورتحسابی به تاریح 22 دی سال 85 دریافت کرد که مبلغ آن 70000 ریال است و باید ظرف یک هفته پرداخت شود . نحوه تجریخ تحلیل و ثبت هزینه مزبور در حساب ها بشرح ذیل میباشد

22 دی ماه : دریافت صورتحساب به مبلغ 70000 ریال از روزنامه .

هزینه تبلیغات معادل 70000 افزایش یافته است

افزایش هزینه ، بدهکار میشود

بدهکار : هزینه تبلیغات 70000 ریال

بدهی مبلغ 70000 هزار ریال افزایش یافته است

افزایش بدهی بستانکار میشود

بستانکار : بستانکاران 70000 ریال

مطالبات یک موسسه خدماتی معمولا از فروش داراییها یا فروش نسیه خدمات ایجاد میگرددکه در اصول ، تفاوتی ندارند

وقتی که تمام یا بخشی از طلب یک موسسه دریافت میشود در واقع مطالبات به نقد تبدیل می میگردد . بعبارت دیگر یک نوع دارایی یعنی بدهکاران به صورت دارایی دیگر یعنی وج نقد تبدیل میگردد، در نتیجه جمع دارایی تغییر نمی کند چوت در طرف دیگر معادله حسابداری نیز تغییری حاصل نمیشود بنابرین توازن معادله همچنان برقرار است

اثر وصول مطالبات بر معادله حسابداری

اثر وصول مطالبات بر معادله حسابداری در کادر ذیل نشان داده شده است

درایی = بدهی + سرمایه

دارایی تغییر نمی کند بدهی تغییر نمی کند سرمایه تغییری نمی کند

شرکت شاهوار دو فقره طلب خود را بابت فروش نسیه اثاثه و فروش نسیه خدمات در دی ماه دریافت کرده است وصول این مطالبات را جداگانه مطالعه میکنیم

وصول طلب ناشی از فروش نسیه دارایی

همانطوری که در جلسات قبل توضیح داده شد شرکت شاهوار در تاریخ 25 آذر سال 85 تعدادی از اثاثه که مازاد بر احتیاجش یود را بقیمت 400000 ریال بطور نسیه به شرکت سایبان فروخت که مبلغ 300000 ریال از طلب شرکت را در تاریخ 30 آذر 85دریافت و قرار شد بقیه را در تاریخ 25 دی 85از آن شرکت دریافت نماید و شرکت شاهوار طلب خود را در تاریخ 25 دی 85 طی یک فقره چک به مبلغ 100000 ریال از شرکت سایبان دریافت و به حساب جاری شرکت خود در بانک . منظور نمود و این وصول از شرکت سایبان بشرح ذیل تجزیه و تحلیل میگردد

25 دی ماه : دریافت یک فقره چک به مبلغ 100000 ریال از شرکت سایبان بابت طلب ماه قبل

مفروضات حسابداری چیست؟ | آشنایی با مفروضات و اصول حسابداری

تصور کنید چه وضعیتی پیش خواهد آمد اگر هر سازمانی برای ثبت عملیات یکسان و مشابه حسابداری مجاز باشد قوانین و مقررات مخصوص به خود را تعریف کرده و براساس آن قوانین، عملیات حسابداری خود را انجام دهد. اینجاست که باید بدانید مفروضات حسابداری چیست؟

برای شفاف شدن موضوع می توان این شرایط را با مثالی در حوزه آموزش مقایسه نمود. فرض کنید در آزمون های کتبی پایان ترم در رشته تحصیلی حسابداری که در چند دانشگاه با سوالات مشابه و یکسان برگزار می شود، اساتید برای پاسخ های کاملاً یکسان دانشجویان امتیازهای متفاوتی را در نظر بگیرند. یک استاد می تواند به پاسخ امتیاز کامل بدهد و استاد دیگر به همان پاسخ امتیاز بسیار کمتری نسبت به استاد اول در نظر بگیرد.

اگر این روال ادامه داشته باشد و بدون درنظر گرفتن مقررات و قوانین خاص و یکسان نمرات ثبت شود، آیا می توان میان ارزش مدرک و سطح سواد دانشجویان رشته حسابداری ارزیابی و قضاوت درستی نمود.

چنین وضعیتی را نیز می توان برای سازمان ها و شرکت های مختلف با فعالیت های تجاری یکسان اصل تحقق درآمد ولی با قوانین متفاوت در ثبت حسابداری و گزارشگری های مالی تصور نمود. به همین دلیل نیاز است کارشناسان امور مالی، در ثبت و ضبط رویدادهای مالی مشخص و یکنواخت و ارائه گزارش های مالی مختلف به تصمیم گیرندگان از قوانین و چارچوب های خاصی پیروی کنند. در ادامه به سوال مفروضات حسابداری چیست؟ پاسخ می دهیم.

در نتیجه رعایت این قوانین و چارچوب ها گزارش های مالی ارائه شده مفیدتر بوده و به دلیل امکان مقایسه با گزارشات شرکت های مرتبط، تصمیم گیری مطلوب تری را برای مدیران فراهم می آورد. مفروضات حسابداری چیست؟ این قوانین یکسان تحت عنوان اصول حسابداری تعریف شده و مورد پذیرش متخصصان حسابداری و مالی قرار گرفته است.

هدف اصلی از پذیرش اصول و مفروضات فراگیر حسابداری، ایجاد سیستم یکنواخت برای اعمال روش حسابداری در تهیه اطلاعات حسابداری است، تا بدین ترتیب بتوان اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی متفاوت با رویدادهای مشابه را با هم مقایسه نمود. مفروضات حسابداری چیست؟ اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی که با نام GAAP معرفی شده اند را به سه بخش تقسیم کرده اند:

 • اصول حسابداری
 • مفروضات حسابداری
 • اصول محدودکننده حسابداری

مفروضات حسابداری چیست

آنچه در مقاله مفروضات حسابداری چیست؟ بررسی می کنیم

مفروضات حسابداری چیست؟

در پاسخ به سوال مفروضات حسابداری چیست؟ باید بگوییم مفروضات حسابداری همان فرض هایی هستند که اساس اصول و استانداردهای حسابداری و مبنای تهیه صورت های مالی را شکل می دهند. چارچوب اصلی تئوری حسابداری براساس مفروضات حسابداری شکل گرفته و آنها را به رویه های عملی نزدیک می کند. هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشا یک یا چند اصل باشد که این مفروضات به قرار زیر هستند:

اگر می خواهید بدانید مفروضات حسابداری چیست؟ باید تمامی فرض ها را بشناسید. در این فرض شخصیت مالک واحد تجاری با شخصیت واحد تجاری متفاوت در نظر گرفته شده است. درنتیجه می بایست بین حساب ها، هزینه و درآمدهای مالک با حساب ها، درآمدها و هزینه های واحد تجاری تمایز قائل شد؛ حتی در شرایطی که واحد تجاری توسط مالک اداره می شود.

حسابدار برای یک شخصیت جداگانه و مستقل کار حسابداری و گزارشگری را انجام می دهد و به هر واحد تجاری به عنوان یک واحد مستقل جدا از سهامداران و مالکان آن نگاه می کند. لازم اصل تحقق درآمد به ذکر است این شخصیت حسابداری می تواند یک شرکت باشد، بخشی از شرکت و یا چند شرکت که با هم تلفیق شده و صورت های مالی تلفیقی تدوین می کنند، باشد.

بنابراین از آنجا که برای تصمیم گیری های مالی ارائه اطلاعات جداگانه درباره هر واحد اقتصادی ضروری است، در این فرض حساب جداگانه ای برای هر واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود.

یکی از فرض ها که برای درک پاسخ مفروضات حسابداری چیست؟ باید آن را بشناسید فرض دوره مالی است. در حسابداری برای ثبت داده های مالی و در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت باید یک دوره مالی در نظر گرفته شود. در واقع عمر نامحدود هر واحد اقتصادی به دوره های مالی یکسان تقسیم می شود که این دوره های مالی متناسب با نیاز واحد تجاری می تواند ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و نهایتاً سالانه باشد. دوره های یک ساله را سال مالی می نامند.

هزینه ها و درآمدهای واحد تجاری برای دوره مالی مشخص ثبت و براساس سود محاسبه شده آن دوره، عملکرد واحد را ارزیابی می کنند. به کمک گزارش های حاصل از یک دوره مالی و ارزیابی عملکرد تصمیمات مختلفی گرفته می شود. به عنوان مثال اعتباردهندگان برای اعطای وام و تسهیلات به واحد تجاری به گزارش های مالی در دوره مشخص نیاز دارند و یا سهام داران برای تصمیم گیری در مورد ادامه همکاری با مدیر شرکت به کمک گزارش های مالی یک دوره مشخص عملکرد وی را ارزیابی می کنند.

لازم است در مقاله مفروضات حسابداری چیست؟ بگوییم در حسابداری برای ثبت فعالیت های مالی این فرض در نظر گرفته می شود که واحد تجاری برای یک بازه زمانی نامشخص به فعالیت خود ادامه می دهد و درنتیجه عملیات آن در آینده قابل پیش بینی بوده و تداوم خواهد داشت. گفتنی است فرض تداوم فعالیت اساس تقسیم دارایی ها و بدهی های واحد تجاری به جاری و غیرجاری است.

با توجه به اینکه باید یک مقیاس اندازه گیری برای هر موضوع کیفی تعریف شود، در حسابداری نیز پول به عنوان واحد اندازه گیری کلیه معاملات و عملیات مالی واحد تجاری در نظر گرفته شده است.

در حسابداری ثبت فعالیت ها بدون در نظر گرفتن چگونگی گردش پول انجام می شود. به عبارت دیگر، چگونگی وصول وجه نقد نباید در شناسایی درآمدها و هزینه های فعالیت های انجام شده در یک واحد تجاری تاثیر داشته باشد. درنتیجه فرض تعهدی در حسابداری به عنوان یک فرض زیربنایی مطرح شده است.

تا اینجای مقاله مفروضات حسابداری چیست؟ چند فرض مهم را شناخته اید. در مبنای تعهدی که مقابل مبنای نقدی قرار دارد، درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل، بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت یا دریافت وجه نقد مربوط به آن شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت می شوند.

اصول حسابداری چیست

معرفی اصول و مفروضات حسابداری

بخش دیگر از اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی که در بالا به آن اشاره کردیم، اصول حسابداری است. مفروضات حسابداری چیست؟ به کمک این اصول می توان چارچوب های گفته شده در مفروضات حسابداری را عملی نمود که در زیر به شرح اصول حسابداری می پردازیم.

اصل بهای تمام شده مبنایی از ثبت اولیه دارایی ها و بدهی ها به هنگام وقوع معامله است. لازم به ذکر است که منظور از بهای تمام شده دارایی، ارزش مبادله نقدی در تاریخ تحصیل است.

مطابق با این اصل، دارایی ها در زمان خرید به بهای تمام شده آن ثبت می شود و نباید بهای دیگری به بهای مستقیم آن افزوده گردد. به عنوان مثال اگر برای خرید دارایی جدید از شرایط اقساط استفاده می شود، لازم است در مقاله مفروضات حسابداری چیست؟ بگوییم برای ثبت بهای تمام شده آن دارایی بهای حاصل از پرداخت در شرایط نقدی ثبت می شود و نمی توان هزینه هایی که شرایط اقساطی تحمیل می کند را در نظر گرفت.

با توجه به اینکه بهای تمام شده در دفاتر حسابداری و با گذشت زمان ثابت است و حتی با گذشت چندین سال از زمان خرید آن تغییری نمی کند، برای کشورهایی با تغییر ارزش پولی نمی توان در تصمیم گیری ها به اطلاعات آن اکتفا نمود. زیرا این اطلاعات به روز نبوده و ارزش پول در گذر زمان در نظر گرفته نمی شود؛ درنتیجه در تصمیم گیری ها چندان موثر نخواهد بود.

علاوه بر ارزش پول، در اصل بهای تمام شده ارزش دارایی نیز در طول زمان ثابت فرض می شود و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود.

در مقابل، مزیتی که می توان برای اصل بهای تمام شده تاریخی در نظر گرفت، قابل اتکا بودن اطلاعات حاصل از آن است. زیرا این اطلاعات عاری از هر گونه اشتباه و جانبداری باارزش بوده و آن چیزی که واقعا وجود دارد را نشان می دهد. مزیت دیگر این اصل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در زمان تحصیل آن است و به راحتی قابل رسیدگی و ردیابی است. شما با شناخت تمامی اصول متوجه می شوید که مفروضات حسابداری چیست؟

شرکت برای به دست آوردن درآمد باید هزینه هایی را در نظر بگیرد. در حسابداری نیز سود هر دوره حاصل اختلاف درآمدهای حاصل آن دوره با هزینه های تحمیل شده همان دوره است. بنابراین مطابق با اصل مقابله هزینه ها با درآمدها که اصل تطابق نیز نامیده می شود، باید درآمدها و هزینه های آن در یک دوره مالی شناسایی شود؛ در غیر این صورت سود محاسبه شده در پایان دوره صحیح نخواهد بود.

روش های مختلفی برای شناسایی هزینه ها وجود دارد که در زیر به صورت خلاصه به آنها اشاره شده است:

الف. روش علت و معلولی بین درآمد و هزینه : برخی هزینه ها با درآمد ارتباط مستقیم و علت و معلولی دارند. در این مواقع با شناسایی درآمد می توان هزینه های مربوط به آن را نیز شناسایی نمود. هزینه حمل و نقل کالا، اصل تحقق درآمد هزینه بسته بندی و بهای تمام شده کالای فروش رفته نمونه هایی از این هزینه ها هستند.

ب. روش تخصیص سیستماتیک : در برخی موارد درآمد حاصل از یک دارایی چند دوره مالی را شامل می شود و رابطه مستقیم علت و معلولی نیز بین درآمد و هزینه وجود ندارد، در این شرایط می توان بهای تمام شده کل را بین دوره های مالی به روش منطقی و سیستماتیک سرشکن نمود. در این بخش از مقاله مفروضات حسابداری چیست؟ برای شما مثالی را بیان می کنیم.

فرض کنید شرکت مالک یک ساختمان اداری است که این ساختمان درآمدهایی را برای شرکت به همراه دارد. می توان هزینه استهلاک این دارایی را برای هر دوره در نظر گرفت.

ج. روش شناخت بلادرنگ : برخی هزینه ها منافع آتی مشخصی ندارند و برای این منافع عدم اطمینان بسیار بالایی تصور می شود و علاوه بر این ارتباط مستقیمی با درآمدها نیز ندارند. در چنین شرایطی این هزینه ها بلادرنگ به عنوان هزینه همان دوره شناسایی می شود. هزینه تبلیغات یا هزینه ناشی از دعاوی حقوقی نمونه هایی از این دست هزینه ها هستند.

ارائه هر گونه اطلاعات در رابطه با رویدادها و وقایع مالی در قالب ضمائم در گزارش های مالی یا در متن صورت مالی که در آگاهی تصمیم گیرندگان موثر بوده و به اتخاذ تصمیم منطقی کمک می کند را افشاء می گویند.

طبق اصل افشاء باید تمامی اطلاعات مالی و ضروری که می تواند به تصمیم گیرندگان کمک کند، در صورت ها و گزارش های مالی ارائه شده توسط بخش حسابداری ذکر شوند. افشاء یا ارائه اطلاعات مالی لازم می تواند در قالب اعداد و ارقام، جمله وارهای توصیفی یا دیگر انواع گزارش انجام شود. البته می بایست هزینه تهیه و افشاء اطلاعات و مرتبط بودن آن با گزارش های ارائه شده در نظر گرفته شوند.

باید برای درک بهتر مفروضات حسابداری چیست؟ گفت در حسابداری، درآمد در صورتی شناسایی می شود که شرایط در نظر گرفته شده برای آن محقق شده باشد. بنابراین نمی توان درآمد شرکت را براساس یک سری توافقات شناسایی نمود. به عنوان نمونه فرض کنید برای فروش یک کالا قراردادی بین خریدار و فروشنده منعقد نشده باشد، در این شرایط نمی توان درآمد شرکت از فروش آن کالا را شناسایی نمود.

قاعده کلی که برای اصل تحقق درآمد در نظر گرفته شده است این است که باید درآمد را در زمانی که کسب می شود، ثبت نمود. شرایطی که براساس آن می توان درآمد را شناسایی نمود به قرار زیر است:

-کالا یا خدمت مد نظر آماده فروش و ارائه به خریدار باشد

-کالا به فروش رفته باشد

-وجه نقد حاصل از معامله قابل وصول باشد

-مبلغ درآمد را بتوان به طور معقول اندازه گیری نمود

روش های شناسایی درآمد

روش های مختلفی برای شناسایی درآمد معرفی شده اند که عبارتند از:

روش فروش : در این روش، درآمد در زمان فروش ثبت می شود.

روش اقساطی : این روش برای فروش های اقساطی در نظر گرفته شده است که در آن سود ناویژه به تدریج و با وصول وجوه نقد ثبت می شود.

روش وصول : گاهی فروشنده از دریافت وجه اطمینان ندارد، به همین اصل تحقق درآمد دلیل روش وصول برای شناسایی درآمد در این زمان معرفی شده است. بنابر این روش درآمد درست زمانی که وجه دریافت می شود، به ثبت می رسد.

روش تکمیل کار : در برخی شرایط ارائه خدمات و یا تحویل کار به بازه زمانی طولانی مدتی نیاز دارد. در نتیجه روش مطمئن در این شرایط این است که کل درآمد در زمان تکمیل کار ثبت شود.

روش درصد پیشرفت کار : روش درصد تکمیل کار یا درصد پیشرفت برای کالاها یا خدمات طولانی مدت در نظر گرفته شده است. باید در این قسمت از مقاله مفروضات حسابداری چیست؟ بگوییم در این روش می بایست درآمد به تدریج و بر اساس میزان پیشرفت کار شناسایی شود. در اجرای این روش باید درصد پیشرفت پروژه برای دوره مالی مد نظر محاسبه و براساس آن درصد درآمد حاصل را شناسایی نمود.

میثاق ها یا اصول محدودکننده حسابداری

میثاق ها یا اصول محدودکننده حسابداری

ارائه اطلاعات و گزارش های مالی همواره با محدودیت هایی روبه رو است که به هنگام حسابداری باید این محدودیت ها را در نظر داشته باشیم. اصول محدودکننده حسابداری یا میثاق های حسابداری نقش تعدیل کننده بر حسابداری و ارائه گزارش های مالی دارد که به قرار زیر هستند.

مفروضات حسابداری چیست؟ در حسابداری جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش های مالی مختلف برای تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد. لازم است در تهیه اطلاعات حسابداری همواره اصل فزونی منافع بر مخارج را در نظر داشت. اگر مخارج حاصل از جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش حاصل از آن نسبت به منافع حاصل از گزارش بیشتر باشد، می توان گفت این اطلاعات برای سازمان ارزشمند نخواهد بود. اینگونه می توان بیان کرد که در حسابداری برای انجام هر فعالیت در راستای حسابداری و تهیه گزارش های مالی باید این نکته را در نظر داشت که آیا منفعت حاصل از آن بیشتر از مخارج و هزینه های اجرای آن است یا خیر؟

از جمله مواردی که در حسابداری باید همواره در نظر داشت توجه به اهمیت اطلاعات است، زیرا اطلاعات با اهمیت بر روی تصمیم گیری افراد تأثیر دارد. در نتیجه می توان از اعمال اصول حسابداری برای اطلاعاتی که اهمیت و یا کارایی پایین دارند، چشم پوشی نمود.

برخی صنایع ویژگی های خاصی دارند که می توان مناسب با آن اصول و استانداردهای حسابداری را تعدیل نمود. البته لازم به ذکر است درصورتی که تعدیل استانداردها، اطلاعات مالی دقیق تر را ارئه کرده و فرآیند ثبت اطلاعات را تسهیل می کند مجاز به استفاده از این اصل محدودکننده هستیم.

یک واحد تجاری مجاز نیست درآمدها و دارایی ها را بیش از مقدار واقع و هزینه ها و بدیهی ها را کمتر شناسایی کند. بنابراین برای شناسایی درآمدها و هزینه ها به ویژه در شرایط ابهام باید محتاطانه عمل نمود تا درآمدها و هزینه ها مطابق با مقدار واقعی باشد.

اصول حسابداری چیست؟ معرفی 5 اصل! میثاق ها را بشناسید

بشر در طول تاریخ توانسته به ثبات قابل توجهی در کلیه علوم و حرفه ها دست یابد. کمتر دانشی را می توان سراغ داشت که اینقدر نو و بدیع باشد که هنوز اصولی برای آن تدوین نشده باشد. علم حسابداری نیز با توجه به پیشینه چند صد ساله اش دارای اصول و مبانی شناخته شده ایست که رعایت این اصول در تمامی شئونات این حرفه اجتناب ناپذیر است.

هیچ کس نمی تواند صرف اینکه مالک کسب و کاری است سر خود و با توجه به میل شخصی اش به حساب و کتاب امور مالی بپردازد و در پایان توقع داشته باشد استفاده کنندگان بیرونی صحت محاسبات وی را قبول داشته باشند. استفاده کنندگان بیرونی از اطلاعات حسابداری اعم از ممیزان دارایی، اداره بیمه، بانک ها، سهامداران و … همچنین استفاده کنندگان درونی از اطلاعات مالی اعم از هیئت مدیره، سهامداران داخلی و مدیران بخش ها نیازمند یکپارچگی و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی شرکت هستند. اصول حسابداری به متخصصان این حوزه کمک می کند با روش های شاخص و قابل فهم برای همگان به حسابداری بپردازند.

در ادامه اصول پذیرفته شده علم حسابداری را به همراه مولفه های تغییر پذیر بررسی خواهیم کرد. همچنین خواهیم گفت چه اطلاعاتی به عنوان مفروضات حسابداری به یکپارچگی اطلاعات و صورتهای مالی کمک خواهد نمود.

اصول پذیرفته شده حسابداری چیست؟

شاید برای شما پیش آمده باشد که در کتب مختلف آموزش حسابداری به تعاریف مختلفی از اصول حسابداری برخورده باشید. باید قبول کرد نظر صاحب نظران درباره حتی اصول نیز متفاوت است. برخی اصول چهارگانه حسابداری را قبول دارند و برخی تا 8 اصل را به عنوان مبانی علم حسابداری می شناسند.

ما در این مقاله به روز ترین تقسیم بندی اصول حسابداری را ذکر خواهیم کرد:

 1. اصل افشای کامل
 2. اصل عینیت
 3. اصل بهای تمام شده
 4. اصل تحقق درآمد
 5. اصل تطبیق هزینه ها و درآمدها

اصل افشای کامل، اولین مورد در اصول حسابداری

این اصل حسابداری به انعکاس کامل تمام فعالیتهای شرکت در ثبت و ضبط اطلاعات حسابداری دلالت دارد. بدین معنی که حسابدار یا مالک یک کسب و کار حق ندارد بخشی از فعالیتهای خود را عمدا یا سهوا به ثبت نرساند. پذیرش این اصل همچون دیگر اصول حسابداری اجتناب ناپذیر است.

اصل عینیت

این اصل بدین معنی است که ثبت های مالی باید قابل اندازه گیری و سنجش باشند. نمی توان در گزارش های مالی از داده های غیر قابل سنجش و عینی استفاده نمود. مثلاً صورت سود و زیان ما نمی تواند نسبی باشد و مثلاً بگوییم امسال به اندازه کافی سود کرده ایم.

اصل بهای تمام شده

طبق این اصل ارزش ثبت هر آرتیکل یا معامله، ارزش نقدی آن کالا در هنگام وقوع است. سود یا زیان آتی نمی تواند در لحظه وقوع اندازه گیری و ثبت شود. این اصل مانعی در قبال حسابداری تعهدی نیست، بلکه در جریان واقعیت بخشی به صورتهای مالی باید رعایت شود. مثلا اگر برای مجموعه ساختمانی را به 50 میلیون تومان زیر فی بازار خریداری می کنیم باید ارزش ساختمان را معادل مبلغ پرداختی ثبت کنیم نه ارزش بازار یا ارزش آینده ملک!

اصل تحقق درآمد

در این اصل تاکید می شود درآمد فقط وقتی قابل ثبت است که محقق گردیده باشد. برخلاف هزینه ها که می توانند شناسایی شوند و به عنوان هزینه پرداختنی در سیستم حسابداری به ثبت برسند اما درآمد پس از تحقق کامل به ثبت می رسد. درآمد باید عینی و قابل اتکا باشد. روشهای شناسایی یا تحقق درآمد عبارت است از؛ فروش کالا و خدمات، وصول مطالبات مشکوک الوصول، فروش اقساطی، تکمیل پروژه و درصد پیشرفت کار.

اصل تطابق درآمدها و هزینه ها

طبق این اصل، در ازای هر درآمدی هزینه ای باید شناسایی و ثبت گردد. نمی توان کالایی ساخت و به فروش رساند در حالی که هیچ هزینه ای برای آن انجام نشده باشد یا بالعکس هزینه ای ثبت کنیم درحالیکه مجموعه هیچ درآمدی ندارد. پس نتیجه میگیریم فرمول محاسبه سود عملیاتی به این اصل حسابداری بستگی دارد. هزینه های شناخته شده باید ارتباط مستقیم و سیستماتیک با درآمدهای شناسایی شده داشته باشد و در زمان مناسب شناسایی گردد.

اصول حسابداری

منظور از مفروضات در حسابداری چیست؟ چه فرقی با اصول حسابداری دارد؟

علاوه بر اصول یاد شده در بالا یک سری مفروضات کلی نیز در علم حسابداری به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود که مجموع این مفروضات و اصول باهم مبانی علم حسابداری را تشکیل می دهند. همانطور که از اسم این مفروضات مشخص است فرض بر این گذارده می شود که در سیستم حسابداری مستقر این مبانی رعایت شده است. مفروضات حسابداری به شرح زیر است:

 1. فرض تداوم فعالیت
 2. فرض تفکیک شخصیت
 3. فرض واحد اندازه گیری
 4. فرض دوره مالی
 5. فرض حسابداری تعهدی

این مبحث را به طور کامل در مطلبی با عنوان مفروضات حسابداری توضیح داده‌ایم. اما به عنوان مثال، فرض پنجم یعنی توجه به فراگیر بودن شیوه حسابداری تعهدی فرض بر این است که روش حسابداری مستقر شیوه تعهدی است. اگر خلاف این باشد باید به نظر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برسد.

چه چیزهایی باعث می شوند اصول حسابداری تغییر کنند؟

نباید فراموش کرد که تمامی مبانی گفته شده تا اینجا قطعی و بلاتغییر نیستند. بلکه اصول محدود کننده ای وجود دارند که ممکن است بر اصول پذیرفته شده حسابداری تاثیر گذاشته و باعث تغییراتی در سیستم حسابداری ما شوند. به این اصول میثاق های حسابداری نیز گفته می شود. به طور کلی میثاق های حسابداری به چهار دسته زیر تقیسم می شوند:

 1. اصل فزونی درآمدها بر هزینه ها
 2. اصل اهمیت
 3. خصوصیات واحد اقتصادی
 4. اصل محافظه کاری

اصل فزونی درآمدها بر هزینه ها

طبق این اصل اگر روش های حسابداری ما به نحوی باشند که درآمد شناسایی شده از هزینه ها کمتر شود می توانیم روشهای بینادی حسابداری را استفاده نکرده و از روش جدیدی برای شناسایی درآمدها و هزینه ها استفاده کنیم

اصل اهمیت

بر اساس این اصل می توان از اطلاعات ناچیز و کم اهمیتی که ثبت و طبقه بندی آنها صرفه اقتصادی ندارد چشم پوشی نمود.

خصوصیات واحد اقتصادی

بر اساس این اصل اگر حرفه یا صنعت ما دارای خصوصیات منحصر به فردی باشد که در تضاد یا تناقض با اصول اولیه حسابداری باشد می توان از شیوه خاص و منحصر به فرد خود برای حسابداری استفاده نمود.

اصل محافظه کاری

اگر روشهای معقول شناسایی درآمد و هزینه باعث شود درآمدهای ما بیشتر از حد واقعی یا هزینه ها و بدهی های ما کمتر از حد واقعی شناسایی شوند، می توان بر اساس اصل محافظه کاری از روش های جایگزین، مثلا ارزش روز بازار استفاده نمود.

دانستن اصول حسابداری برای انجام عملیات حسابداری کافیست؟

قطعا خیر! امروزه پیچیدگی فرایندهای حسابداری به گونه ای‌ست که همه ضرورت نرم افزارهای حسابداری را می‌دانند. پرواضح است که علاوه بر دانستن اصول و مفروضات حسابداری، حسابدار باید به کار با یک نرم افزار مسلط باشد. اگر به دنبال خرید یک نرم افزار حسابداری هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا معیارهای انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری را بشناسید. همچنین کارشناسان هوفر آماده اند در این زمینه به شما کمک کنند. برای دریافت مشاوره رایگان با شماره 91013342 – 021 با ما تماس بگیرید.

حسابداری

شناخت ‌: متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. شناخت‌ از نقطه‌اي‌ آغاز مي‌شود كه‌ يك‌ رويداد گذشته‌ موجب‌ تغييري‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ در داراييها يا بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ شود بديهي است كه رويداد آغازگر شناخت‌ بايد قبل‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد.

شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود : شناخت‌ اوليه ، تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي ، قطع‌ شناخت

شناخت‌ اوليه‌

يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌

تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

قطع‌ شناخت‌

ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.

شناخت‌ درآمد و هزينه‌

در هر مرحله‌ از فرايند شناخت‌، درصورتي‌ كه‌ يك‌ تغيير در جمع‌ داراييها با تغييري‌ مساوي‌ و متقابل‌ در جمع‌ بدهيها يا آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خنثي‌ نشده‌ باشد، درآمد يا هزينه‌اي‌ حاصل‌ مي‌شود.

شناخت‌ درآمد متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ افزايش‌ درخالص‌ داراييها (يعني‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌) قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد ياخير

شناخت‌ هزينه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد يا خير. اعمال‌ احتياط‌ موجب‌ مي‌گردد كه‌ براي‌ شناخت‌ هزينه‌ در مقايسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و ميزان‌ اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ كمتري‌ نياز باشد.

هرگاه‌ نتوان‌ بين‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ و ايجاد درآمدهاي‌ مشخص‌ در آينده‌ ارتباط‌ موجهي‌ برقرار نمود، مخارج‌ مزبور بايد در دوره‌ وقوع‌، به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود. اين‌ گونه‌ مخارج‌ شامل‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ انتظار منافع‌ آتي‌ خرج‌ شده‌ ليكن‌ رابطه‌ آنها با اين‌ منافع‌ درحدي‌ دچار ابهام‌ است‌ كه‌ شناسايي‌ يك‌ دارايي‌ را مجاز نمي‌شمرد. ازجمله‌اين‌ مخارج‌، مي‌توان‌ از برخي‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ نام‌ برد.

نكته: استفاده‌ از براوردهاي‌ معقول‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ امري‌ عادي‌ است‌ و به‌شرط‌ آنكه‌ بتوان‌ براوردي‌ معقول‌ از يك‌قلم‌ انجام‌ داد، آن‌قلم‌ بايد شناسايي‌ شود

نكته: قبل‌ از اجراي‌ مفاد قرارداد، يك‌ دارايي‌ (يابدهي‌) به‌استناد قرارداد قابل‌ شناسايي‌ است‌، به‌شرط‌ آنكه‌ معيارهاي‌ عمومي‌ شناخت‌ رعايت‌ شده‌ باشد، يعني‌:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر جريان‌ آتي‌ منافع‌ وجود داشته‌ باشد. اين‌ امر مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوان‌ قرارداد را در عمل‌ به‌اجرا درآورد و طرفين‌ به‌سهولت‌ و بدون‌ تحمل‌ جريمه‌ قابل‌ ملاحظه‌ نتوانند قرارداد را فسخ‌ كنند.

ب‌ ـ مبلغ‌ قرارداد را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ نمود. اين‌ معيار در مورد قراردادهايي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ موضوع‌ آنها خريد و فروش‌ اقلامي‌ باشد كه‌ ارزش‌ بازار مشخص‌ دارند و لذا ممكن‌ است‌ در مورد محصولات‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ سفارش‌ ساخته‌ مي‌شود، صدق‌ نكند.

اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ تحت‌ تأثير سه‌ عامل‌ است‌:

الف‌ ـ توانايي‌ اندازه‌گيري‌ منافع‌ مستتر در قلم‌ مورد نظر برحسب‌ مبالغ‌ پولي‌،

ب‌ ـ تغييرپذيري‌ ميزان‌ اين‌ منافع‌ (پراكندگي‌ سطوح‌ مختلف‌ منافع‌ و نيز احتمال‌ وقوع‌ يك‌ سطح‌ منفعت‌ خاص‌)، و

ج ـ وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌.

مباني شناخت و اندازه گيري:

الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري

ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا

ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت

فرض تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption ): یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.

فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption ) : یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

فرض دوره مالی (Time- Period Assumption) : عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.

فرض واحد اندازه گیری (Unit-of- measure Assumption) : یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.

اصل شناخت درامد (Revenue Realization Principle) : بر اساس این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اصل تطابق (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.

اصل افشا (Disclosure Principle) : واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.

محافظه کاری ( (Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.

اهمیت (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.

فزونی منافع بر مخارج ( Cost-benefit Constraint ): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities ) : در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.