قرارداد با کارگزاری


انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد

ضمانت­نامه شرکت در مناقصه عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه برگزارشده و بمنظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف و عدم ایفاء تعهد برنده در مناقصه به نفع طرف قرارداد صادر می‌گردد.

ب. پیش پرداخت

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد پیمانکاران و یا فروشندگان خدمات در قبال وجه پیش پرداخت دریافتی از سوی کارفرما و یا خریدار، منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

ج. حسن انجام کار

ضمانت نامه حسن انجام کار عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام به موقع و دقیق تعهدات توسط پیمانکاران پروژه ها منطبق با شرایط قراردادی ، صادر می‌گردد.

د. استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار و یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب‌های هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

واجدین شرایط دریافت ضمانت نامه های مبتنی برقرارداد

پیمانکاران و صادر کنندگان کالا و خدمات که متقاضی شرکت در مناقصات بین المللی برای قراردادها ی صادراتی و پروژه های برون مرزی و یا پروژه های صادرات محور در داخل کشور بوده و در شرف انجام قراردادهای صادراتی داخلی و خارجی می باشند و نیازمند اخذ هر یک از ضمانت نامه های فوق به نفع کارفرمایان خارجی/داخلی و یا بانکها و سایر نهادهای معرفی شده از سوی کارفرمایان می باشند.

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی

۱. گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه و یا رتبه تایید صلاحیت موردی وزارتخانه تخصصی متبوع،برای انجام قرارداد صادراتی بعنوان جایگزین رتبه پیمانکاری برای آن دسته از شرکتهایی که اقدام به صادرات کالا می نمایند.

۲. درخواست کتبی ذینفع( شامل نوع ضمانت نامه درخواستی اعم از مستقیم و غیرمستقیم با لحاظ نمودن مبلغ ، مدت اعتبار و کشور محل اجرای طرح(

۳. اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های قرارداد با کارگزاری تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد به همراه فهرست تعداد پرسنل بر اساس لیست بیمه.

۴. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .مدارک تحصیلی و علمی مدیران

۵. ارائه اسناد و مدارک دال بر سوابق صادراتی و پیمانکاری شرکت متقاضی، (مطابق فرم شماره ۶) به همراه هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌ها/ انجمن‌های تخصصی، لوح‌های تقدیر، صادر کننده نمونه و ….

۶. اصل و قرارداد با کارگزاری کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کار( کارخانه و دفتر)

۷. صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سه سال اخیر به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت و تصویر اظهارنامه های مالیاتی به همراه مدارک مثبته و آگهی سرمایه ثبتی و آخرین وضعیت سرمایه شرکت.

۸. ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت های بانکی دریافت شده

۹. گواهی/برگه اعلام یا تایید کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت

۱۰. اظهارنامه عناوین قرارداد با کارگزاری و ارزش پروژه های صادراتی قبلی در سالیان اخیر

۱۱. فهرست کلیه قراردادهای انجام کار، قرارداد منعقده با پیمانکاران ساختمان و تاسیسات محل اجرای طرح تصویر اسناد شرکت در مناقصه بهمراه اطلاعات مربوط به کارفرمای اصلی و ماهیت فعالیت آن به همراه تعیین شیوه وصول مطالبات از کارفرما (بر اساس صورت وضعیت، اعتبارات اسنادی و….

۱۲. اصل و تصویر صورت وضعیت های انجام شده همراه با تائیدیه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و سازمان توسعه تجارت طی سه سال اخیر

۱۳. اظهار نامه فهرست و ارزش تسهیلات و وامهای کوتاه، میان و بلند مدت اخذ شده از سیستم بانکی به همراه جداول بازپرداخت اقساط و مانده تعهدات بر اساس فرمهای شماره ۲، ۳، ۴ ضمیمه

۱۴. تکمیل و ارائه سایر فرم‌های ضمیمه

فرایند اعتبارسنجی

۱. دریافت درخواست کتبی ذینفع

۲. تشکیل پرونده و اعتبارسنجی از صادرکننده در صندوق

۳. بررسی پرونده اعتبارسنجی در ارکان تصمیم گیر(کمیته فنی اعتباری و هیات مدیره)

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

این قرارداد با مواد 10 و 190 قانون مدنی و در تاریخ . به شماره. با موافقت کامل دو طرف و به صورت قطعی ، ضمن عقد خارج و لازم میان امضا کنندگان تنظیم شده است و دو طرف ملزم و متعهد به اجراء کلیه مفاد آن می باشند.

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

ماده 1 . طرفین قرارداد

1-1 طرفین اول قرارداد :

این قرارداد میان آقای / شرکت. به شماره شناسنامه / شماره ثبت . فرزند. صادره. به آدرس. شماره تلفن. به عنوان کارگزار و طرف اول قرارداد.

1-2 طرف دوم قرارداد

شرکت. سهامی عام به شماره ثبت. به آدرس. شماره تماس. به عنوان کارفرما و طرف دوم قرارداد.

تبصره 1 . آدرس طرفین در این قرارداد اقامتگاه قانونی دو طرف به حساب می آید بنابراین مقرر شد در صورت تغییر محل یکدیگر را ظرفمدت 10 روز کتبا آگاه نمایند.

ماده 2. موضوع قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت های بانکی و سرمایه گذاری و دریافت تسهیلات

2-1. افتتاح حساب برای شرکت در بانک صادرات توسط کارگزار

2-2. دریافت معرفی نامه و انجام کلیه امور مربوطه به ضمانت بانکی

2-3.معرفی سرمایه گذار و امضاء قرارداد با سرمایه گذار

ماده 3. حق الزحمه کارگزار

حق الزحمه کارگزار طبق توافق. % مبلغ ضمانت نامه می باشد که وظیفه کارفرما می باشد و تا زمان دریافت تسهیلات به رسم امانت نزد وی باقی می ماند.

ماده 4. مدت قرارداد

قرارداد مذکور از تاریخ تنظیم قرارداد تا. سال میان دو طرف نافذ می باشد.

ماده 5. تعهدات طرف اول قرارداد(کارگزار)

5-1. کارگزاری مکلف گردید که مورد قرارداد را خودش شخصا پیگیری نماید.

5-2. طرف اول قرارداد مکلف است ضمانت نامه بانکی را از یکی از بانک های دولتی ( ترجیحا بنا به توافقات بانک. ) را در. مرحله به فاصله زمانی. ماده دریافت نماید.

5-3. طرف اول قرارداد (کارگزار) متهد گردید بعد از انعقاد قرارداد و تحویل اسناد از طرف کارفرما ظرف مدت 10 روز رضایت نامه بانکی را دریافت نماید.

5-4. کارگزار متعهد گردید بعد از دریافت اسناد و ضمان نامه بانکی و بعد از دریافت تاییدیه کتبی از مراجع صلاحیتدار تا تاریخ. قرارداد با سرمایه گذار را منعقد و نخستین مرحله پرداخت وام تا تاریخ مذکور انجام شود.

5-5. در صورتی که کارگزار در مهلت های تعیین شده در دو بند فوق به تعهدات خود اقدام ننماید ، یا در هر مرحله از کار کوتاهی نماید طوری که مانع اجرای قرارداد شود بدون هیچ قید و شرط و عذری ملزم و متعهد به بازپرداخت کل مبلغ حق الزحمه کارفرما به همراه پرداخت مبلغ. ریال به عنوان خسارت می باشد و حق هر نوع شکایت و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

5-6. مقرر شد مبلغ. ریال به شکل تنخواه برای پیگیری مقدماتی امور در وجه کارگزار پرداخت شود که مبلغ مذکور از اولین حق الزحمه مشارالیه کسر خواهد شد.

5-7. به دلیل اینکه ضمانت نامه بانکی برای. صادرمی شود تمدید مجدد ضمانت نامه بانکی به مدت. سال به عهده کارگزار می باشد و مشارالیه مکلف است یک ماه پیش از اتمام ضمانت نامه نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

5-8. تمامی مخارج برای دریافت ضمانت نامه مثل هزینه کارشناسی و غیره به عهده کارگزار می باشد.همچنین هزینه کارشناسی افزایش سرمایه و تمدید ضمانت نامه ها در طول مدت کارگزاری به عهده کارگزار می باشد.

5-9. افتتاح حساب شرکت که یکی از وظایف کارگزار می باشد باید با سود متعارف بانکی انجام شود.

5-10. 10% مبلغ کارمزد برای هر مرحله به عنوان حسن انجام کار در نزد کارفرما باقی می ماند و بعد از تمدید آخرین ضمانت نامه بانکی به وی بازگردانده می شود.

5-11. کارگزار حق فسخ را از خود به هر علتی سلب و اسقاط نمود.

5-12. در صورت وجود کسری های قانونی تمامی آن وظیفه کارگزار می باشد.

عواقب ناشی از صدور ضمانت نامه به عهده کارفرما می باشد.

ماده 6. تعهدات طرف دوم قرارداد

6-1. کارفرما تعهد نمود اسناد لازم کارگزار را در اولین فرصت در اختیار کارگزار قرار دهد.

6-2. طرف دوم قرارداد مکلف شد به محض اعلام کارفرما 10% از مبلغ ضمان نامه را در هر مرحله تهیه و به حساب بانک صادرکننده ضمانت نامه به حساب خود شرکت واریز نماید.

6-3. ارائه درخواست برای صدور ضمانت نامه به بانک از سوی کارفرما

6-4. مقرر شد طرف دوم قرارداد مبلغ درج شده در بند 5/6 را در مقابل دریافت وثیقه مطمئن در اختیار قرارداد با کارگزاری کارگزار قرار دهد.

6-5. طرف دوم قرارداد حق الزحمه کارگزار را در هر مرحله بعد از واریز وام به حساب شرکت به صورت نقدی پرداخت خواهد نمود.

6-6. کارفرما پس از صدور ضمانت نامه و واریز وام حق فسخ را از خود نسبت به مراحل صورت گرفته سلب و اسقاط خواهد نمود.

6-7. در مواردی که در قرارداد ذکر شده به آن اشاره ای نشده است قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه کشور حکم فرما می باشد.

6-8. اگر وجود اختلاف میان طرفین قرارداد ابتدا از راه مذاکرات دوستانه و نهایتا از طریق محاکم قضایی رسیدگی می شود.

این قرارداد مشتمل بر. ماده و. تبصره و. بند و در. نسخه متحد المتن و درقالب واحد تهیه و تنظیم و طرفین در کمال سلامت و صحت امضاء می نمایند.

در موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر انواع خدمات ثبتی و حقوقی و مالی مثل ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع قراردادها و. صورت می گیرد.شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هریک از این موارد مثل نحوه ثبت شرکت و مدارک لازم برای ثبت برند و چگونگی تنظیم قراردادها و غیره با کارشناسان ما در تماس باشید.

معرفی آتی

قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسيد معين، مقدار معيني از كالاي مشخص را به قيمتي كه الان تعيين می كنند، بفروشد و در مقابل طرف ديگرقرارداد متعهد می شود آن كالا را با آن مشخصات، خريداري كند در این قراردادها، براي قرارداد با کارگزاری جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهدمی شوند متناسب با تغيیرات قيمت آتي، وجه تضمين را تعديل كنند و اتاق پاياپاي بورس کالا از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسيد با هم تسويه كنند

با توجه به اينکه اولين معاملات قراردادهاي آتي در دنيا به صورت استاندارد در بور سهاي کالايي انجام شده است در کشور ما نيزمعاملات اولين قرارداد آتي در بورس کالاي ايران با راه اندازي قرارداد آتي بر روي شمش طلاي يک اونسي که در سال1387مورد پذيرش قرار گرفته بود آغاز شد اما با راه اندازی قراردادهای آتی بر روی سکه طلای بهارآزادی و آغاز قرارداد با کارگزاری معاملات آن هم اکنون تقریبا تمام معاملات آتی بورس کالا به قراردادهای سکه طلای بهارآزادی اختصاص پیدا کرده است که روز به روز نیز بر متقاضیان حضور در این بازار افزوده می شود نگاهی به آمار معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران نشان می هد طی مدتی که از راه اندازی این قراردادها می گذرد، حجم و ارزش این معاملات هر سال نسبت به سال قبل افزایش بسیار چشمگیری راتجربه کرده است

انواع اوراق مشتقه بورس کالا

قراردادهای سلف (Forwards)

قراردادی است که به موجب آن دو طرف متعهد می شوند در یک تاریخ مشخص و قیمت مشخص کالا­یی با کیفیت مشخص را که بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد بر اساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاپرداخت و کالا در سررسید تحویل شود بدین ترتیب در معاملات غالبا با پول نقد رد و بدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند یکی از دارایی هایی که معامله سلف آن ها بسیار متداول است نفت خام است

قراردادهای آتی (Futures Contracts)

قراردادی است که در آن دوطرف تعهد می‌کنند که در یک تاریخ مشخص(تعیین شده طبق ضوابط رسمی بورس) و با یک قیمت مشخص (تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس) یک کالا با کیفیت مشخص(تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس) را مبادله کنند در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند خریدار معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می‌گیرند و به نوعی نوسان‌های شدید قیمت کالا در آینده را کاهش می‌دهند در این نوع قرارداد، پول، کالای مورد معامله تا زمان تحویل پرداخت نمی‌شود ولی هر دوطرف معامله برای حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد، ودیعه‌ای به اتاق پایاپای به‌عنوان وجه تضمین حسن انجام قرارداد می‌سپارند برخی از قراردادهای آتی، قابل معامله و واگذاری به دیگران در بورس (بازار دست دوم) هستند لذا این نوع قراردادها به‌عنوان ابزارهای سفته بازی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند

قراردادهای اختیار معامله (Options)

قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق(نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند در این معامله خریدار “اختیار معامله”، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آماده فروش دارایی مذکور است چنان‌که از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد(خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد از طرف دیگر فروشنده در صورت تمایل خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است

قراردادهای معاوضه (Swaps)

قراردادی است که در آن دوطرف متعهد هستند که برای مدت مشخص(قرارداد با کارگزاری توافقی است)، دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص(توافقی است) به نسبت تعیین شده، معاوضه کنند پس از سررسید قرارداد دو دارایی یا منافع این دو دارایی به صاحبان اولیه آنها برمی‌گردد این دارایی‌ها می‌توانند فیزیکی مثل گندم، طلا، نفت، چوب و یا مالی مثل اوراق قرضه، مشارکت، وام‌و باشند در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند این قرارداد به‌صورت غیررسمی(خارج از بورس) انجام می‌گیرد

مزایای قراردادهای مشتقه

امكان خريد و يا فروش استقراضي دارايي

تضمين معاملات توسط اتاق پاياپاي بورس

اصطلاحات قراردادهای مشتقه

وجه تضمین اولیه

سرمایه‌گذارانی که قصد خرید یا فروش قرارداد آتی را دارند ابتدا باید مبلغی را به عنوان ضمانت نزد کارگزار بورس بگذارند که به حساب وجه تضمین معروف است که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل می‌شود میزان این وجه را بورس تعیین می‌کند، لیکن کارگزاران بورس می‌توانند با توجه به میزان اعتبار مالی سرمایه‌گذار، سطح این وجه تضمین را تغییر دهند هدف اصلی این امر، حداقل کردن ریسک نکول قرارداد است

حداقل وجه تضمین

نسبتی از وجه تضمین اولیه است که کاهش موجودی حساب عملیاتی کارگزار به کمتر از این نسبت، منجر به صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین می‌شود هرگاه مانده حساب وجه تضمین از حداقل وجه تضمین ثابت کمتر شود، بلافاصله بورس اقدام به تقاضای وجه تضمین خواهد کرد

حداقل وجه تضمین

نسبتی از وجه تضمین اولیه است که کاهش موجودی حساب عملیاتی کارگزار به کمتر از این نسبت، منجر به صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین می‌شود هرگاه مانده حساب وجه تضمین از حداقل وجه تضمین ثابت کمتر شود، بلافاصله بورس اقدام به تقاضای وجه تضمین خواهد کرد

قرارداد با کارگزاری

پرسپولیس به دنبال فسخ قرارداد کارگزار

پرسپولیس به دنبال فسخ قرارداد کارگزار

باشگاه پرسپولیس به زودی یک قرارداد جنجالی را فسخ خواهد کرد.

در زمان مدیرعاملی مجید صدری در پرسپولیس، این باشگاه قرارداد کارگزاری با شرکت ایده‌پویان‌ماژ امضاء‌کرد که این قرارداد از همان ابتدا حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشت. بحث نامشخص بودن برخی از موارد تعهدی این کارگزار نسبت به باشگاه پرسپولیس از جمله مواردی بود که انتقادهایی را در پی داشت.

حالا و پس از حدود گذشت یکسال از زمان انعقاد این قرارداد مسؤولان باشگاه پرسپولیس در تلاش هستند تا به این همکاری پایان داده و قرارداد را فسخ کنند.

در روزهای اخیر فرآیند فسخ قرارداد از سوی باشگاه پرسپولیس انجام شده و ایرادات قانونی که به این قرارداد وارد است، در حال بررسی است.

از جمله ایراداتی که به این قرارداد وارد شده بحث عدم ضمانت‌نامه این شرکت برای اجرای تعهدات و پرداخت‌ها و موارد دیگر است که مسؤولان باشگاه پرسپولیس را در پی آن داشته تا به این قرارداد پایان دهند.

به نظر می‌رسد به زودی قرارداد کارگزاری باشگاه پرسپولیس با شرکت ایده‌پویان‌ماژ فسخ شود و این در حالی است که مسؤولان باشگاه پرسپولیس به دنبال همکاری مجدد با یک کارگزار دیگر نیستند و می‌خواهند بدون حضور کارگزار قراردادهای خود را امضاء کنند. یکی از دلایلی که باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته با شرکت ایرانسل به عنوان اسپانسر اصلی قرارداد امضاء کند همین نامشخص بودن وضعیت کارگزار است. مدیران پرسپولیس با فسخ قرارداد کارگزار قصد دارند قراردادهای این باشگاه را بدون حضور کارگزار به امضاء برسانند.

مبنای قرارداد تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری به شعب پست بانک ابلاغ شد

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران، بخشنامه مبنای قراردادی تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران ابلاغ کرد.

پست بانک

به گزارش ایبِنا به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس بخشنامه ۰۰/۳۶۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا، موسسات اعتباری می‌توانند در قالب قرارداد وکالت، تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار ‌دهند تا آن شرکت زمینه مشارکت موسسه قرارداد با کارگزاری اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم کند. در این روش، شخص دریافت کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته در سهام خریداری شده، با موسسه اعتباری شریک می‌شود.

همچنین شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل موسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و می تواند به خرید و فروش سهام اقدام کند.

بر اساس این بخشنامه، اعطای تسهیلات به شرکت های کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان پذیر است.

بر اساس این گزارش، با ابلاغ این بخشنامه، پیرو بخشنامه ۰۰/۵۷/با مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ با موضوع اعظای تسهیات به شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری هلدینگ بانک مرکزی ج.ا.ا صادر شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.