اجرای قابل اعتماد معاملات


30% مالیات متعلق و محرومیت از معافیتها

آیا از جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی مطلع هستید؟

جرایمی که در صورت اقدام به فرار مالیاتی یا امتناع از ارائه دقیق اطلاعات عملکردی در زمان مقرر به مودی تعلق میگیرد و به هیچ عنوان بخشیده نمیشود.

جرائم غیرقابل بخشش مالیاتی برای چه جرمهایی اعمال میشود؟

1- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر 2- کتمان درآمد 3- استناد به هزینه های غیرواقعی در اظهارنامه

آیا جریمه اظهارنامه عملکرد غیر قابل بخشش است؟

بله – مودیانی که مشمول ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند، در صورتی که اظهارنامه خود را در مهلت مقرر ارسال نکنند مشمول جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی هستند.

سازمان مالیاتی به منظور تضمین اجرای تکالیف مالیاتی، اقدام به وضع جرایم مالیاتی نموده است. اما از آنجا که اجرای برخی تکالیف برای این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، با در نظر گرفتن جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی سعی در تفهیم اهمیت این قوانین و پیشگیری از فرار مالیاتی نموده‌ است. از آنجا که برخی از مودیان با بی‌اطلاعی از جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی، نسبت به اجرای این تکالیف بی‌تفاوت هستند، در این مقاله مالیات بر عملکرد قصد داریم شما را با انواع جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی و شیوه پیشگیری با این جرایم آشنا نماییم. با ما همراه باشید.

انواع جرایم مالیاتی

قبل از معرفی جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی، خوب است با انواع جرایم مالیاتی آشنا شویم. سازمان مالیاتی تشویقات و تسهیلات بسیاری برای اجرای تکالیف مالیاتی تعیین نموده است؛ اما در صورتی که پس از اطلاع رسانی‌های بسیار و اعطای تسهیلات باز هم اشخاص از انجام تکالیف خود امتناع نمایند، این سازمان جرایم مالیاتی زیر را بر اساس نوع جرم انجام شده، برای آنان در نظر گرفته است:

 • جرایم قابل بخشش مالیاتی
 • جرائم غیرقابل بخشش مالیاتی

جرایم مالیاتی قابل بخشش

جرایم قابل بخشش مالیاتی آن دسته از جرایم مالیاتی هستند که پس از پرداخت اصل بدهی مالیاتی و در صورت احراز شرایط بخشودگی جرایم، همه و یا بخشی از این جرایم بخشوده می‌شود. بسیاری از جرایم مالیاتی، قابل بخشش هستند.

جرایم مالیاتی غیرقابل بخشش

بخشی از جرایم مالیاتی هستند که تحت هیچ شرایطی بخشیده نمی‌شوند. سازمان مالیاتی این جرایم را جهت مجازات مجرمانی که مرتکب جرم فرار مالیاتی یا امتناع از ارائه دقیق اظهارنامه عملکرد در زمان مقرر شده‌اند، اعمال می‌کند. در ادامه با مصادیق فرار مالیاتی و امتناع از ارائه اطلاعات دقیق و مجازاتهای متعلق به این مجرمان بیشتر آشنا می‌شویم.

📌 نکته

جرایم مالیاتی غیرقابل بخشش، به اصل بدهی مالیاتی اضافه شده و ممکن است منجر به تعلق جرایم دیگری برای مودی شوند.

بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/1/7 سازمان مالیاتی، در صورت پرداخت اصل بدهی و جرایم مالیاتی غیر قابل بخشش، سایر جرایم تا 85% قابل بخشش هستند.

جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی

جرایم مالیاتی به دو دسته جرایم قابل بخشش و جرائم مالیاتی غیر قابل بخشش تقسیم میشوند

جرایم غیر قابل بخشش برای کدام جرم ها اعمال میشود؟

قانون گذار در ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم انواع جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی را به شرح زیر معرفی نموده است:

 • جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 • جریمه ناشی از کتمان درآمد
 • جریمه ناشی از درج هزینه‌های غیرواقعی در اظهارنامه مالیاتی

جرم‌های فوق و مصادیق آنها مشمول جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی هستند.

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد شد. (ماده 192 ق.م.م)

از مصادیق عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • عدم دریافت کد رهگیری برای اظهارنامه مالیاتی
 • درج صفر در کلیه ستونهای اظهارنامه مالیاتی برای مودیان فاقد فعالیت اقتصادی طی دوره مالی
 • عدم مطابقت ترازنامه و صورت سود و زیان و دفاتر قانونی ارائه شده همراه اظهارنامه مالیاتی با مقررات قانونی
 • انتخاب گروه شغلی اشتباه برای مودی

📌 نکته

برای مودیانی که در دوره مالی منتهی به اظهارنامه مالیاتی، فاقد فعالیت بوده‌اند، ستونهای ابتدای دوره و پایان دوره با هم برابر خواهد بود. اما درج صفر در کلیه ستونهای اظهارنامه مالیاتی مورد پذیرش سازمان مالیاتی نخواهد بود.

کتمان درآمد

کتمان درآمد به معنی پنهان کردن درآمد و سود واقعی فعالیت اقتصادی است. در واقع دفاتر قانونی اشخاص صرف هزینه‌هایی را برای کسب درآمد و سود نمایش می‌دهند، اما ثبت سود و درآمد حاصله در دفاتر مشاهده نمی‌شود.

از مصادیق کتمان درآمد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • عدم ثبت واقعی هر گونه درآمد و یا ثبت درآمد کمتر از میزان واقعی آن در دفاتر قانونی
 • ثبت فاکتور صوری با استفاده از کد اقتصادی جعلی و یا کد اقتصادی دیگران
 • حساب سازی در دفاتر قانونی به منظور فریب ماموران مالیاتی
 • ثبت دارایی مجموعه اقتصادی در حساب هزینه
 • ثبت مبالغ درآمد و فروش در حسابهای نادرست مانند حساب جاری شرکا
 • عدم تطبیق اظهارنامه مالیاتی و یا صورت سود و زیان با سایر صورتهای مالی
 • عدم تطبیق تعداد (مقدار) کالاهای خریداری شده با مقادیر ثبت شده در دفاتر قانونی
 • استفاده از نرم افزارهای حسابداری متعدد
 • تبانی با مشتریان برای درج ارقام نادرست در فاکتور

استناد به هزینه های غیرواقعی

مطابق بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/12/10 هزینه‌های غیرواقعی موضوع ماده ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه‌هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها غیر واقعی و مجازی بوده است.

در این صورت این گونه هزینه‌ها که طبعا واجد شرایط مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.

مجازات جرایم غیرقابل بخشش چیست؟

بر اساس ماده 192 ق.م.م و تبصره ماده 193 ق.م.م، مجازات جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی به شرح زیر است:

🔸 پرداخت وجوه نقدی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان

🔸 عدم استفاده از معافیتهای مقرر در سال مربوطه نظیر معافیت مالیاتی مشاغل

نکته: مطابق تبصره ماده 193 ق.م.م، عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

🔸 تهیه اظهارنامه برآوردی بر اساس حداکثر درآمد و حداقل هزینه (اجرای قابل اعتماد معاملات اجرای قابل اعتماد معاملات مطابق ماده 97 ق.م.م برای اشخاص حقیقی و اطلاعیه سازمان مالیاتی برای اشخاص حقوقی

📌 نکته

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه خودداری نماید، جریمه غیرقابل بخشش 30% به «کل درآمد» او تعلق می‌گیرد؛ اما در سایر موارد 30% جریمه غیرقابل بخشش تنها به «درآمد مشمول مالیات» او تعلق می‌گیرد.

جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی

30% مالیات متعلق و محرومیت از معافیتها

شرایط بخشودگی جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی

سازمان مالیاتی همه ساله طی بخشنامه‌ای، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی را اعلام می‌کند؛ اما این شرایط مربوط به جرایم قابل بخشش مالیاتی است. در واقع جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی، همانند اصل بدهی، ثابت و بدون بخشودگی هستند.

راهکار قانونی ابطال جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی

تنها راهکار قانونی پیشگیری و یا ابطال جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی، انجام دقیق و صحیح تکالیف مالیاتی در موعد مقرر است؛ زیرا این جرایم به هیچ وجه قابل بخشش و یا ابطال نیست.

کلام آخر

جرایم غیرقابل بخشش مالیاتی ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی است. از این رو آشنایی با این جرایم و مصادیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، همان گونه که عنوان شد تنها راه پیشگیری از تعلق این جرایم، اجرای صحیح و به موقع تکالیف مالیاتی است. در حقیقت می‌توان تنها راه پیشگیری از تعلق این جرایم را کسب آموزش مالیات و آشنایی با جدیدترین قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی دانست. به این ترتیب علاوه‌بر پیشگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می‌توانید از سایر تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی استفاده نمایید.

مریم مصدقیان

مرتبط

مالیات موسسات خیریه

آیا از شرایط برخورداری موسسات خیریه از معافیتهای مالیاتی اطلاع دارید؟

تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و مشاغل آزاد 1401

دارایی و بدهی مالیات انتقالی

دارایی و بدهی مالیات انتقالی ابزاری برای شفاف سازی مالیاتی

6 پاسخ

سلام قوانین مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار خوب است و بسیار ممنونم از مسولان محترم در وزارت امور اقتصاد و دارایی کشورمان اما یک توصیه دارم به عنوان یک شهروند و یک خرده فروش طبق پروانه کسب خودم لطفا راه ومسیر پرداخت مالیات حقه دولت محترم را این‌قدر با این همه تبصره و ماده خواهشا تنگ نکنید و مردم را سردرگم‌‌ نکنید از قوانین و حداقل مسیر پرداخت مالیات را خیلی راحت باز کنید که البته وظیفه مسولان محترم دروزارت امور اقتصاد ودارایی است و با تصمیم مقتضی این قبیل ماده ها و تبصره ها که واقعا همه اصناف و مشاغل را گیج و سردرگم کرده است توقع آنچنانی لطفا نداشته باشید که همه در کل اصناف در کل کشور مالیات خود را پرداخت کنند و لطفا به مردم و اصناف و مشاغل برچسب فرار مالیاتی نسبت ندهید که همه ما ایرانی هستیم و البته مسئولیت پذیر در پرداخت مالیات حقه دولت محترم که کسری بودجه دارد و از ریاست محترم سازمان امور مالیاتی تقاضامندم این تبصره ها و ماده ها که واقعا گیچ کننده برای مودیان مالیاتی است را حذف بفرمایند و راه پرداخت مالیات را آسان بگیرند که البته به نفع دولت محترم فعلی است چون خیلی ها از اصناف و مشاغل آگاهی لازم را در این خصوص،ندارند و متاسفانه ماموران محترم مالیاتی فورا برچسب فرار مالیاتی به مودیان وارد می‌کنند که این روش و عمل کار صحیحی واقعا نیست و ایران عزیزمان مثل کشور کره شمالی هم نیست امیداورم مسولان محترم مالیاتی با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم اصناف و کسبه را حداقل درک اقتصادی بفرمایید..یاعلی

سلام آیا جریمه ماده 272 (عدم تسلیم به موقع گزارش حسابرسی) تا صد در صد قابل بخشودگی است یا خیر؟

سلام
لطفا لینک زیر را که در رابطه با
بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی است
ملاحظه فرمائید
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/4/22/4790
سایر جرایم بنا بر بخشنامه ها قابل بخشش خواهند بود و برای ماده 272 تاکنون بخشنامه بخشش جرایمی صادر نشده است.

من تا ۸۰ درصد رو گرفتم

سلام
در صورت عدم ارسال اظهارنامه توسط گروه سوم 10 درصد مالیات غیر قابل بخشش خواهند داشت . در صورتی که در متن فوق به هر سه گروه 30 درصد نسبت داده شده است .

سلام خسته نباشید
میزان جریمه عدم ارسال اظهارنامه بر اساس ماده 192 30 درصد میباشد و لازم به ذکر میباشد که این جریمه غیر قابل بخشودگی می باشد

بروکر پاکت آپشن چیست ؟

با گذشت زمان و پیشرفت روزافزون در همه زمینه ها، تجارت آنلاین نیز در بین تجار و سرمایه گذاران بسیار محبوب شده است. بروکر یا کارگزاری یک پلتفرم واسط است که برای معاملات و مبادلات انجام می گیرد. اگر شما به کسب درآمد دلاری علاقمند هستید و دوست دارید به صورت آنلاین درآمد زایی کنید این نوع معاملات برایتان جذاب خواهد بود. در حال حاضر بروکر های زیادی مانند الیمپ ترید و یا آلپاری وجود دارند که مردم ایران نیز از آن ها استفاده می کنند اما شناخت بروکر های متفاوت باعث می شود که بهترین انتخاب را داشته باشید. در این مقاله خواهیم گفت که بروکر پاکت آپشن چیست و چگونه معاملات بین المللی خود را در سایت پاکت آپشن انجام دهید. برای نقد کردن درآمد ارزی خود از پاکت آپشن می توانید از خدمات ایرانیکارت استفاده کنید.

بروکر پاکت آپشن چیست (Pocket Option) ؟

بروکر پاکت آپشن یکی از بروکر های جدید اما شلوغ و پر طرفدار است. این پلتفرم امکان دسترسی آسان به معاملات را در بالاترین امکانات ممکن فراهم کرده است. خوبی این بروکر این است که می توانید برای شروع با نسخه ی آزمایشی آن در سایت پاکت آپشن کار کنید و پس از اینکه مهارت های لازم را کسب کردید در نسخه ی اصلی معاملات را انجام دهید.

در این پلتفرم بیش از ۱۰۰ دارایی برتر مبادله می شود که این فرصتی فوق العاده را برای معامله گران فراهم می کند. سایت و سیستم عامل رابط کاربری خوبی دارد پس اگر به تازگی وارد این بازار می شوید مطمئنا می توانید به راحتی کار با آن را یاد بگیرید. هنگامی که می خواهید در بروکر ها شروع به کار کنید به حداقل های معاملاتی توجه ویژه داشته باشید. دراین بروکر حداقل معامله ۱ دلار است و شما با دارایی ۵۰ دلار می توانید وارد بازار شوید. در نسخه ی آزمایشی اما برنامه ۱۰۰۰۰ دلار پول مجازی در اختیار شما می گذارد تا بتوانید معاملات خود را به خوبی تست کنید.

باید در نظر گرفت که بروکر پاکت آپشن پشتیبانی خوبی دارد و سایت یک بستر قدرتمند برای معامله گران است. به صورت متوسط ۸۰۰۰ نفر به صورت همزمان بر روی سایت کار می کنند و هیچ مشکلی برای آن ها به وجود نمی آید. اگر می خواهید معاملات دقیق و بی ضرری در این بروکر داشته باشید ما را تا انتهای مقاله همراهی کنید.

چنانچه قصد شارژ حساب بروکری خود را دارید می توانید با استفاده از خدمات ایرانیکارت این کار را انجام دهید.

شارژ حساب بروکری

مزایای پاکت آپشن

هر کدام از بروکر های آنلاین ویژگی های خاص خود را دارند و به کابران خود امکانات منحصر به فردی را ارائه می کنند. در جدول زیر به برخی از این مزایا اشاره کرده ایم:

حساب آزمایشی رایگان دارای تاییده ی IFMRRC
بیش از ۱۰۰ دارایی قابل تنظیم و کاربر پسند برای معامله گران
عملکرد بیش از ۹۰ درصد قابل اعتماد بدون کلاهبرداری
انواع مختلف نمودار فریم های زمانی مختلف (نمودار ۵ ثانیه ای تا نمودار روزانه)
شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل رایگان تجارت اجتماعی ، سیگنال ها و مسابقات
اجرای بسیار سریع معاملات استفاده از ۵۰ نوع روش پرداخت

انوع حساب بروکر پاکت آپشن

اغلب افراد قبل از اینکه از یک بروکر استفاده کنند تحقیقات زیای انجام می دهند. اینکار هیچ ضرری ندارد خیلی هم خوب است اما برای اینکه شما بتوانید انتخاب بی درد سری داشته باشید پاکت آپشن امکان ساخت اکانت آزمایشی را نیز برای شما فراهم می کند. پس یعنی شما دو نوع حساب می توانید داشته باشید یک حساب آزمایشی و یک حساب برای معامله با پول واقعی.

سایت پاکت آپشن

حساب آزمایشی بروکر پاکت آپشن

همه ی بروکر های آنلاین امکان ساخت اکانت آزمایشی را برای کاربران خود فراهم نمی کنند. حتی در اکثر آن ها تا زمانی که ثبت نام قطعی انجام نداده باشید به پلتفرم دسترسی نخواهید داشت. در سایت پاکت آپشن شما با یک کلیک به حساب دموی خود متصل می شوید و این سخت گیری ها را ندارد. برای مبتدیان و کسانی که با این نوع معاملات آشنایی عمیقی ندارند استفاده از حساب آزمایشی به شدت توصیه می شود.

حساب واقعی یا Live

برای کسانی که با پلتفرم های بروکری آشنایی دارند و قبلا مبادلات خود را انجام داده اند بهترین گزینه این است که به صورت مستقیم به سراغ معاملات بروند. پیشتر نیز اشاره کردیم که با مبلغی کمتر از ۵۰ دلار می توان وارد این بازار شد. پس از باز کردن یک حساب Live ، می توانید با پرداخت بیش از ۱۰۰ دلار از ابزارهای متنوع معاملاتی که شامل سهام ، شاخص ها ، کالاها و ارزها هستند ، با حداقل ۱ دلار استفاده کنید. همچنین به تعداد زیادی مزایای دیگر حساب مانند Tournaments ، Cashback ، شاخص ها و سیگنال ها ، تجارت اجتماعی و راهنمای آموزشی جامع نیز دسترسی خواهید داشت.

نحوه ی نقد کردن درآمد پاکت آپشن

نکته مثبت در مورد معاملات سایت پاکت آپشن این است که آنها حدود ۵۰ روش پرداخت مختلف برای واریز و برداشت دارند. حداقل می توانید برای برداشت حساب خود از کارت های اعتباری نظیر ویزا کارت یا مستر کارت استفاده کنید، امکان پرداخت و برداشت از کیف پول های الکترونیکی مانند پی پال و اسکریل و حتی و ارز های دیجیتال وجود دارد. پاکت آپشن هیچ گونه حق کمیسیونی نمی گیرد و برداشت در طی ۲۴ ساعت انجام می شود. در نظر داشته باشید که برای نقد کردن درآمد خود باید حتما حساب خود را در این بروکر وریفای کرده باشید، پاکت آپشن به حساب های وریفای نشده هیچ مبلغی پرداخت نخواهد کرد.

کلام آخر

در این مقاله گفتیم که بروکر پاکت آپشن چیست و از چه طریقی می توانید درآمد خود را از این بروکر دریافت کنید. شما با استفاده از خدمات ایرانیکارت به راحتی می توانید حساب بروکری خود را شارژ کرده و یا درآمد دلاری خود را به ریال تبدیل کنید. برای افتتاح حساب پی پال وریفای شده و اسکریل نیز می توانید درخواست خود را در سایت ایرانیکارت ثبت کنید.

day trade یا ترید روزانه چیست؟

امروزه رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای معامله‌گران فراهم کرده است تا بتوانند به درآمد قابل توجهی برسند. این موضوع به ویژه برای کاربران ایرانی که به دلیل تحریم‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی با برخی از محدودیت‌ها روبرو هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا محدودیت‌های کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از استراتژی‌های که معامله‌گران برای کسب درآمد از این بازار استفاده می‌کنند، day Trade یا ترید روزانه است.

day trade یا معاملات روزانه، همان طور که از نامش پیداست به معاملاتی گفته می‌شود که در طول روز انجام شده و در پایان روز هیچ پوزیشن بازی وجود ندارد. این نوع استراتژی برای زمانی مناسب است که بخواهیم از حرکات کم قیمت درآمد کسب کنیم.

ترید روزانه هرچند ممکن است در ابتدا یک فرآیند نسبتاً ساده به نظر بیاید اما پیچیدگی‌هایی نیز دارد. معامله‌گران باید از سرعت و دقت کافی برای انجام معامله‌های خود برخوردار باشند و با ابزارهای تحلیل بازار ارز دیجیتال آشنا باشند.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

day trade یک استراتژی بحث‌برانگیز است. این استراتژی هر چند پتانسیل سود بالایی دارد اما به همان اندازه با ریسک همراه است. برخی از افراد این استراتژی را راهی سریع برای ثروتمند شدن می‌دانند اما از آن‌جایی که این استراتژی نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارد، می‌تواند طاقت‌فرسا باشد.

به همین دلیل day trade ارزهای دیجیتال برای تمام افراد مناسب نیست. سودآوری از این استراتژی نیازمند درک عمیق از بازار و ریسک‌پذیری بالا است. اگر شما علاوه بر تمام این موارد می‌توانید برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید تا نوسانات قیمت را رصد کنید، می‌توانید از این استراتژی برای معاملات خود استفاده کنید.

پیش از آنکه بخواهیم وارد ترید روزانه شویم باید با اصول آن آشنا شویم:

۱.مدیریت پول: تصمیم‌گیری در رابطه با میزان ضرر احتمالی در هر ترید، اکثر تریدر‌های موفق حاضر نیستند بیش از ۲% از سرمایه خود را در هر ترید از دست بدهند.

۲.مدیریت زمان: زمان زیادی برای کنترل دائم بازار و یافتن فرصت مناسب برای ترید نیاز است.

۳.مطالعه: دانستن اصول کافی بازار برای day trade کافی نیست بلکه باید هر روز اطلاعات خود را آپدیت کرد چرا که اخبار و رویدادها می‌توانند تأثیر زیادی بر روی حرکات روزانه قیمت داشته باشند هرچند در مدت زمان طولانی تأثیر کمتری دارند.

۴.زمان بندی: باید بدانید که نوسان قیمت در یک روز ثابت نیست بلکه در زمان های گوناگون متفاوت است.

۵. حساب دمو (Demo Account): حساب دمو ابزار ضروری برای هر مبتدی محسوب می‌شود که بهترین مکان برای آزمایش مجدد یا تست استراتژی‌های جدید یا پیشرفته برای تریدرهای مجرب است. بسیاری از این حساب‌ها نامحدود هستند، بنابراین محدودیت زمانی ندارند.

در day trade باید به سه نکته توجه داشت:

۱.میزان نقد شوندگی: هرچه میزان نقد شوندگی یک بازار بیشتر باشد تریدر سریع‌تر می‌تواند خرید و فروش کند.

۲.نوسان: هرچه میزان نوسان یک بازار زیاد باشد میزان سود یا ضرر نیز بیشتر می‌شود. (بازار ارزهای دیجیتال مثال بارزی از یک بازار با نوسان زیاد است)

۳.اجرای قابل اعتماد معاملات حجم معاملات: نشان دهنده این است که در یک بازه زمانی مشخص چقدر دارایی مورد نظر خرید و فروش شده ،اگر در یک دوره شاهد حجم بالایی از معاملات باشید احتمال نوسان زیاد به سمت بالا یا پایین وجود دارد.

day trade

مزایای day trade

 • نگران اتفاقات بازار نیستید چراکه در پایان روز تمام معاملات خود را بسته‌اید.
 • کسب سود به‌صورت روزانه که انرژی بخش است.
 • از بیشترحرکات بازار می‌توان استفاده کرد که در صورت موفقیت سود بالایی دارد.

معایب day trade

 • سطوح مقاومت و حمایت به‌ خوبی چارت‌های هفتگی یا ماهانه قابل اعتماد نیست.
 • هزینه کارمزد به‌خاطر تعداد معاملات زیاد امکان دارد زیاد باشد.
 • استرس زیادی ایجاد می کند که اگر نتوانیم احساسات خود را مهار کنیم متحمل ضرر زیادی می‌شویم.

انواع استراتژی ترید روزانه

یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های day trade، اسکالپینگ است. در این روش، تریدر در یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) معامله مورد نظر خود را انتخاب کرده و سریعاً از آن خارج می‌شود. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

 • معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

در استراتژی معاملات محدوده نوسان، یک کانال برای تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. تریدر با استفاده از این کانال برای خرید یا فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد. در معاملات محدوده نوسان، تریدرها با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما تریدر باید با برخی از نمودارها (مانند نمودار شمعدانی) آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

 • معامله فرکانس بالا (High-Frequency Trading)

در استراتژی معامله با فرکانس بالا از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی تراکنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حتی میلی ثانیه) استفاده می‌شود. برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند در استراتژی معامله فرکانس بالا این ربات است که تصمیم می‌گیرد به یک پوزیشن معاملاتی وارد یا از آن خارج شود، اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

این استراتژی که یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است، در مقایسه با دو استراتژی دیگر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. از طرف دیگر برای انجام معامله فرکانس بالا تریدر نیاز به اطلاعات دقیق و با کیفیت دارد. اما در اغلب موارد این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی نیست.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید ارز دیجیتال با قیمتی پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. مهم‌ترین تفاوت ترید ارز دیجیتال با سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در این است که سرمایه‌گذاری به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای مدت‌ زمان طولانی است، اما بازه زمانی ترید برای خرید و فروش ارز دیجیتال کوتاه مدت است.

چگونه یک ارز مناسب برایday trade انتخاب کنیم؟

بعد از بیت کوین، ارزهای دیجیتال بسیار زیادی وارد بازار شده‌اند اما تمام این ارزها برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب نیستند. به همین دلیل تریدرها قبل از آن‌که بخواهند سرمایه خود را برای خرید ارزهای دیجیتال هزینه کنند، باید در مورد گذشته و آینده ارزها تحقیق کنند تا بتوانند روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند ( سایت Coinmarketcap از جمله سایت‌هایی است که اطلاعات جامعی در این زمینه به کاربران ارائه می‌دهد.) این کار مستلزم این است که تریدر با انواع تحلیل‌های بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشد. اینکه به طور قطعی بتوان پیش‌بینی کرد که کدام ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب است، عملاً امکان‌پذیر نیست. اما برخی از فاکتورهای مهم که می‌تواند به تریدر در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه کمک کند، عبارتند از:

وایت پیپر سندی اجرای قابل اعتماد معاملات است که در آن توضیحی جامع از عملکرد ارز دیجیتال و مشکلی که حل می‌کند، ارائه شده است.

اطلاع از وضعیت کلی ارزش بازار یک دید کلی از روند بازار را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

سرمایه در گردش به تعداد واحد ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که به شکل عمومی عرضه شده است.

بیشتر ارزهای دیجیتال به صورت محدود عرضه می‌شوند و تنها تعداد اندکی از رمزارزها تعداد نامحدودی دارد. عرضه کل، مجموع تعداد کوین‌هایی است که از قبل در گردش است؛ به علاوه تعداد کوین‌های تازه استخراج شده‌ای که در بازار نیست. عرضه کل یک ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر ارزش بازار آن تأثیر می‌گذارد.

منظور از حجم معاملات، تعداد ارزهای دیجیتال معامله شده در یک بازه زمانی است. حجم معامله در واقع می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد. زیرا افزایش رشد بازار یک ارز دیجیتال با افزایش حجم آن رابطه مستقیم دارد. به بیان دیگر اگر حجم یک بازار در حال افزایش باشد، نشان دهنده محبوبیت آن ارز دیجیتال در بین تریدرها است.

کلام آخر

معاملات روزانه می‌تواند فرصت خوبی برای استقلال اقتصادی تریدرها به‌وجود آورد اما همانطور که گفته شد day trade دارای پیچیدگی‌های زیادی است و هر تریدر علاوه بر داشتن دقت و سرعت عمل کافی برای انجام معاملات خود می‌بایست با ابزارهای تحلیل بازار ارزدیجیتال نیز آشنا باشد.

شرایط دعوای معامله به قصد فرار از دین

شرایط دعوای معامله به قصد فرار از دین

برای این که طلبکار در دعوای معامله به قصد فرار از دین پیروز شود و بتواند معامله مدیون را ابطال کند یا با نادیده گرفتن وقوع معامله، طلب خود را از محل مال انتقال یافته وصول کند، صرف انتقال اموال توسط مدیون کفایت نمی کند، بلکه باید قصد اضرار به طلبکار یا به عبارت دیگر، قصد فرار از دین نیز اثبات شود. البته از آنجا که قاضی به درون شخص راه ندارد، می تواند برای احراز قصد فرار از دین، ظواهر امر را در نظر بگیرد. مثلاً اگر طلبکار به مدیون اظهارنامه بفرستد و طلب خود را مطالبه کند و فردای آن روز، مدیون اموال خود را انتقال دهد، چنین امری می تواند دلالت بر قصد فرار از دین داشته باشد.

 • لازم است مدیون معامله ای انجام داده باشد، بنابراین اگر مدیون اقدامات دیگری غیر از معامله انجام دهد، طلبکار نمی تواند به آن اعتراض کند. مثلاً اگر مدیون طلب یکی از طلبکاران خود را بپردازد و او را به سایر طلبکاران برتری دهد، اقدام او بلامانع است و سایر طلبکاران نمی توانند معترض شوند، زیرا پرداخت دین، عمل حقوقی محسوب نمی شود و به علاوه، شخص معسر، برخلاف ورشکسته، از دخالت در امور مالی خود ممنوع نیست و حتی تبعیض بین طلبکاران توسط او، مانع قانونی ندارد. البته اگر مدیون با سندسازی وانمود کند که به شخص دیگری مدیون است و پولی به او بدهد، چنین امری در حکم انتقال رایگان اموال است و مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود. رهن گذاشتن برای یکی از دیون نیز بلامانع است ولی اگر مدیون برای دین موهوم، یعنی دینی که وجود حقوقی ندارد، رهن بگذارد، چنین رهنی، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود.
 • قراردادهای غیرمالی، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود، بنابراین اگر مدیونِ معسری نکاح کند، طلبکاران وی نمی توانند اعتراض کنند که چرا دین مربوط به نفقه و مهریه را به دیون خود افزوده است، زیرا نکاح یک قرارداد غیرمالی است و حمایت از حقوق مربوط به شخص مدیون، اقتضا دارد که مانعی برای قراردادهای غیرمالی او ایجاد نشود.
 • عدم تملک حق، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.مثلاً اگر هبه یا وصیتی به نفع مدیون انشا شود و وی هبه یا وصیت را رد کند یا علیه شخصی که به وی خسارت زده، دعوای مسئولیت مدنی طرح نکند، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.
 • طلبکاران نمی توانند بدهکار را به کار کردن مجبور کنند و اگر بدهکار از کسب درآمد امتناع کند، حق اعتراض ندارند، زیرا طلبکاران بر اموال بدهکار حق دارند نه بر بدن و نیروی کار او.
 • وصیت توسط مدیون نیز هیچ گاه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود، زیرا اجرای وصایا پس از پرداخت همه دیون صورت می گیرد و طبیعتاً هیچ گاه برای طلبکاران ضرری نخواهد داشت.
 • برای پیروزی طلبکار در دعوای معامله به قصد فرار از دین، لازم است طلب وی مسلم و قابل مطالبه باشد، بنابراین اگر طلب،معلق یا محل اختلاف باشد، دعوای معامله به قصد فرار از دین از طلبکار پذیرفته نمی شود. البته اگر طلب، محل اختلاف باشد و مدعی بتواند ابتدا طلب خود را اثبات کند، دعوای او پذیرفته خواهد شد. در مورد طلب مؤجل، دعوای طلبکار پذیرفته می شود، منتها اجرای حکم منوط به این است که طلب حال شود و بدهکار در آن زمان، توان پرداخت دین خود را نداشته باشد.
 • طبق ماده ۴ قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای معامله به قصد فرار از دین فقط از طلبکاری پذیرفته می شد که طلب او موضوع سند لازم الاجرا یا محکومیت مالی بود، اما طبق ماده ۲۱ قانون جدید، این شرط وجود ندارد، بنابراین دعوا از طلبکاری که طلب او موضوع سند عادی است نیز پذیرفته می شود.
 • برای پذیرش دعوای طلبکار اصولاً لازم است طلب او مقدم بر معامله باشد، بنابراین اگر طلب بعد از معامله تحقق پیدا کند، اصولاً دعوای طلبکار پذیرفته نمی شود.
 • بدیهی است که دعوا وقتی از طلبکار پذیرفته می شود که باقی مانده اموال مدیون برای پرداخت دیون وی کفایت نکند و طلبکار در این دعوا نفع داشته باشد.
 • اگر یکی از طلبکاران، دعوای معامله به قصد فرار از دین اقامه کند و در این دعوا پیروز شود، اثر دعوای وی به سایر طلبکاران نمی رسد و آن ها یا باید جداگانه طرح دعوا کنند یا باید به عنوان ثالث، وارد دعوای موجود شوند وگرنه نمی توانند از این دعوا، نفعی ببینند و اگر می خواهند جلو معامله مدیون را بگیرند، باید جداگانه علیه وی، دعوای معامله به قصد فرار از دین طرح کنند.
 • اگر طلبکار در دعوای معامله به قصد فرار از دین پیروز شود و عین یا بدل مال را از انتقال گیرنده بگیرد، انتقال گیرنده فارغ از این که به قصد فرار از دین آگاه باشد یا نباشد و نیز فارغ از این که معامله معوض یا رایگان باشد، می تواند به انتقال دهنده رجوع و بدل آنچه را به طلبکار داده، از وی مطالبه کند.

آیا معامله به قصد فرار از دین جرم است؟

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۷۷(*) علاوه بر محکومیت­ های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می­ کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره ­ای نشده است. حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید، فقط محکومیت­های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نتیجه گیری

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین شرایط زیر لازم است:

 • احراز قصد فرار از دین (ممکن است بر اساس ظواهر احراز شود).
 • باید لزوماً معامله ای انجام شود.
 • طلب باید مسلم، قابل مطالبه، از حیث اجل حال باشد یا تا زمان اجرای حکم حال شده باشد و مقدم بر معامله باشد.
 • مستند طلب ممکن است حکم لازم الاجرا یا سند رسمی یا سند عادی باشد.
 • اثر دعوا مختص طلبکارانی است که طرح دعوا کرده یا وارد دعوا شده اند.انتقال گیرنده می تواند بدل آنچه را به طلبکاران داده است، از انتقال دهنده مطالبه کند.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.

وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

قرارداد شفاهی معتبر است یا خیر؟

قرارداد شفاهی معتبر است یا خیر؟

قرارداد شفاهی معتبر است یا خیر؟

مطلب معامله شفاهی به روز رسانی شده است، برای خواندن روی لینک آبی زیر بزنید.

این سند غالبا به صورت مکتوب نوشته و امضا می شود تا در صورت عدم ایفای تعهد از سوی هریک از طرفین ،

علیه آن (امضاکننده) دلیل باشد. حال چنانچه قرارداد مذکور به صورت شفاهی منعقد گردد،

مبنای مهم تعهد طرفین ، اصل حسن نیت و اعتماد به یکدیگر است ،

البته عرف و عادت را نیز می توان به عنوان دیگر مبانی به آن اضافه کرد.(قرارداد شفاهی)

شرایط و میزان حکومت این گونه قراردادها در اقسام مختلف تعهدات

و بسته به اوضاع و احوال حاکم و نوع عقد می تواند متغیر باشد.

در این نوشتار ضمن معرفی این مفهوم نسبتا جدید، مبانی ، قلمرو وآثار نقض قرارداد مزبور مورد بررسی قرار گرفته است .

اعتبار و استحکام قراردادهای شفاهی در حقوق ایران

در جامعة کنونی ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا در جامعه ای که تمدن در آن حاکم است

و قانون در رأس جمیع روابط اجتماعی و ارتباطات اقتصادی قرار دارد

و با توسـعة روزافـزون تکنولـوژی تجـاری و بازرگانی و همچنین ترویج انواع معاملات متعدد،

چگونه می تـوان امیـدوار بـه قـراردادی بـود کـه طرف مقابل آن سندی برای ایفای تعهدات خود ارائه نداده است ؟

مطلب معامله شفاهی به روز رسانی شده است، برای خواندن روی لینک آبی زیر بزنید.

و یا چگونه می توان از کسی کـه برای تعهد خود دلیل

و یا حتی شاهدی برای طرف دیگر خویش ارائه و معرفی نکرده است ،انتظار وفا داشت ؟

ممکن است بیشتر افراد در جامعة کنونی بر این عقیده اصرار ورزند که تمـامی عقـود

و معاملات حتما باید با دخالت کاغذ و قلم ، و به عبارت دیگر کتبـی باشـد،

غافـل از اینکـه عقـود و معاملات را، هم می توان به صورت کتبی نوشته و به مندرجات توافق شـده در آن پایبنـد بـود

و هـم می توان به صورت شفاهی اقدام به انعقاد قرارداد نموده و در صدد ایفای تعهدات مربوط به آن بود.

لذا حکومت و میزان اعتبار قراردادهای شفاهی در حقوق ایران(قراردادشفاهی)

متکی به مقیاس محدود در جامعه نبوده و تنها به عرف یا عادت معمول افراد و یـا ناحیـة خاصـی مربـوط نمی شود،

بلکه در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی در انعقاد عقود و معاملات شفاهی ،

مـی تـوان طرف قرارداد را ملزم به ایفای تعهدات خود نمود.”

اجرای تعهد در قراردادها منوط به وجود سند معتبر میان طرفین قرارداد است

که از آن به تعهدنامه یا سند قرارداد و یا به عبارت دیگر،

مدرک مورد قبول طرفین که ملزم به پایبندی به مندرجات آن هستند، یاد می شود.

این سند غالبا به صورت مکتوب نوشته و امضا می شود تا در صورت عدم ایفای تعهد از سوی هریک از طرفین ،

علیه آن (امضاکننده) دلیل باشد. حال چنانچه قرارداد مذکور به صورت شفاهی منعقد گردد،

مبنای مهم تعهد طرفین ، اصل حسن نیت و اعتماد به یکدیگر است ،

البته عرف و عادت را نیز می توان به عنوان دیگر مبانی به آن اضافه کرد.(قرارداد شفاهی)

شرایط و میزان حکومت این گونه قراردادها در اقسام مختلف تعهدات و بسته به اوضاع

و احوال حاکم و نوع عقد می تواند متغیر باشد. در این نوشتار ضمن معرفی این مفهوم نسبتا جدید،

مبانی ، قلمرو وآثار نقض قرارداد مزبور مورد بررسی قرار گرفته است .

ماده 10 قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی
ماده ۱۰ قانون مدنی اجرای قابل اعتماد معاملات میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که

ان را‌ منعقد‌ نمودهاند‌ در صـورتی کـه مـخالف صریح قانون نباشد نافذ است » .
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون‌ مدنی چرا قراردادهای خصوصی را بـا در نظر گرفتن

شرط عدم مخالفت صریح‌ قانون نافذ یعنی معتبر‌ شناخته‌ و مورد حـمایت قرار داده است .

در حالی کـه عـنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان

« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به‌ کار نرفته است .

مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی مـا کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرِ‌ ق بین‌ کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها

به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کـلمه عـقد و عقود به کار رفته است

و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت‌ دیگر‌ قانون مدنی ما بین کلمه

« قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است .(قرارداد شفاهی)

در حـالی کـه میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این‌ دو‌ کلمه مترادف یکدیگرند .

مثلا فرق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا
قرارداد اجاره و نـظایر ایـنها ، پس چرا تدوین کنندگان

قانون‌ مدنی‌ کلمه‌ عقد و عقود را برای مواردی‌ به‌ کار‌ بردهاند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از‌ ایـنکه‌ یـک‌ یـا چند نفر در مقابل یک یـا چـند‌ نـفر‌ دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم‌ باشد‌ چنانچه‌ بـگوئیم :
قـرارداد عـبارتست از اینکه یک یا چند نفر در‌ برابر یک یـا چـند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده‌ باشند‌ که‌ قرارداد حتما بـاید کـتبی بـاشد

در حالیکه عقد و عقود میتواند هم‌ بصورت‌ کتبی باشد و هم بـصورت شفاهی .

اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم‌ اشتباه‌ خواهد‌ بود

زیرا قراردادها نیز میتوانند هـم بـصورت کـتبی باشند و هم به صورت‌ شفاهی‌ .

البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، بـه اسـانی قـراردادهای‌ نوشته‌ شده‌ نیست
پس چه عاملی موجب شده اسـت کـه قانون مدنی ما بین عقود‌ از‌ یک‌ طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بـشود .
انـچه کـه به ذهن منطقی میرسد این‌ است‌ که‌ تدوینکنندگان قانون مدنی ،

همچنانکه از عنوان باب سـوم ان مـستفاد میشود ، عقود‌ معینه‌ در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند

مـانند بـیع ، بـیع شرط ، معاوضه‌ ، اجاره‌ ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حـواله‌ ، کـفالت‌ ،
صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه‌ موارد‌ در‌ نظر گرفتهاند که عنوان خـاصی بـرای انـها‌ در‌ قانون در نظر گرفته نشده است .

این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر میاید‌ زیرا‌ تمام انـواع مـعاملات کـه در‌ جامعه‌ ما صورت‌ میگیرد‌

در‌ هیچ زمانی محدود به همان عقود‌ معینه‌ در قـانون مـدنی نبوده است

بلکه انواع دیگر معاملات را که در‌ قانون‌ مدنی نامی از انها ذکر نشده‌ است در برمیگیرد .
لذا‌ تـدوینکنندگان‌ قـانون مدنی در همان سال‌ تدوین‌ و تصویب ان ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند

که معاملات دیگری کـه تـحت هیچیک از‌ عناوین‌ عقود معینه قرار نمیگیرند مـمکن ست‌ صـورت‌ بـگیرد‌

برای این منظور‌ ، ماده‌ ۱۰ قانون مدنی را‌ نـیز‌ اضـافه کردند به این عبارت که :

قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که ان را‌ منعقد‌ نـمودهاند در صـورتی که مخالف صریح‌ قانون‌ نـباشد نـافذ‌ است‌ .

بـرای‌ تـائید ایـن تعبیر به‌ ماده ۱۳ قانون ائین دادرسـی مـدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی‌ راجع‌ به اموال مـنقول کـه از عقود‌ و قراردادها‌ ناشی‌ شده‌ باشد‌ ،

خـواهان میتواند به‌ دادگاهی‌ رجـوع کـند که عقد یا قرارداد در حـوزه ان واقـع شده است یا تعهد میبایست در‌ انجا‌ انجام‌ شود .
منظور از عقود همان عقود مـعینه‌ در‌ قـانون‌ مدنی‌ است‌ که‌ بموجب ان بـین دو یـا چـند نفر

روابط حـقوقی بـرقرار میشود و منظور از قراردادها بـقیه مـواردی است

که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح‌ در قانون مدنی بین دو یـا چـند نفر روابط حقوقی برقرار میشود اجرای قابل اعتماد معاملات
ذکـر کـلمات عقود و قـراردادها در مـاده ۱۳ قـانون ائین دادرسی مدنی

انـصافا دقت نظر و تسلط تهیهکنندگان و تصویبکنندگان این‌ ماده‌ را میرساند

که هم بر عقود مصرحه در قانون مـدنی واقـف بودهاند و هم بر قراردادها و انواع انـها کـه مـورد نـظر مـاده ۱۰ قانون مدنی اسـت اگـاه بودهاند .

جنبه های مختلف‌ ماده‌ ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیـر
تـوضیح داده مـیشود :
یک‌ جنبه‌ ان برای توجه دادن قاضی‌ دادگاه‌ اسـت بـراینکه قـراردادهای خـصوصی نـسبت(قرارداد شفاهی)

بـه کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است

یعنی قانون قراردادهای‌ خصوصی‌ را معتبر میشناسد و انها‌ را‌ مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طـرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است

از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند‌ ماده‌ ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید

به تقاضای ذینفع ان تـعهدات ، طـرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش

کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش‌ موجب‌ ورود خسارت‌ و زیانی به ذینفع شده باشد

به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز مـحکوم کـن . این‌ امر در عین حال هشداری است

به طرفهای همه قراردادهای خصوصی‌ ان‌ اگر‌ بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند

کـه چـنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقـع ‌‌شـوند‌ ، دادگاه انها را محکوم

به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود‌ . این‌ یک‌ جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مـدنی اسـت که‌ بسیار مهم و گـستردهتر و در ایـن نوشتار مورد نظر است

که تمام انواع قراردادهای‌ خصوصی را با رعایت‌ شرط‌ مندرج در ان ماده در برمیگیرد

بدون انکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین انها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بـمیان امـده باشد .
انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون‌ مدنی انها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین ان اگاه نبودند

که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر مـیگیرد

و انـها‌ را‌ زیر پوشـش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای

خصوصی داخـلی و بینالمللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بودهایم و هستیم

بلکه حـقوقدانان‌ ایـرانی‌ مـا عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن

انها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مـذاکره ‌ ‌چـه در ایران و
چه در کشورهای طرف‌ قراردادها‌ قرار گرفتهاند و روی جزءجزء عبارات و مفاهیم این گونه قـراردادها

بـا ارایـه فورمولهای قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه

که در بدو ارایـه‌ طرح‌ عمدتا‌ متضمن منافع طرفهای خارجی بوده‌ است‌ به‌ صورتی دراورده اند

که مـتضمن منافع طرفین قراردادها بـاشد و در ایـن گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ،

به‌ موازات‌ جنبههای‌ دیگر قراردادی مانند جنبههای مالی از جمله بانکی‌ ، فنی‌ ،

بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشتههای مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
تـوضیح مطلب این است که پیشنویش یا طرحهای‌ قراردادهای‌ بزبان‌ انگلیسی

رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا‌ مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیـشنویس قـراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای‌ ایرانی‌ ارایه‌ میدهند

بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه‌ شده‌ و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است

با این نیت که در مذاکراتی که بـا‌ نـمایندگان‌ طرفهای‌ ایرانی ، روی بندبند قرارداد به عمل می آید

ان را به صورت ۵۰‌ ـ ۵۰‌ به‌ سود طرفین دراورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد .

متاسفانه‌ در‌ بسیاری‌ از موارد دیده شده است کـه طـرفهای ایرانی این گونه قراردادها

با تسلط نه‌ چندان‌ کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی

مبادرت‌ به‌ امضاء‌ و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قـراردادها

بـصورتی کـه فاقد تعادل و برابری‌ حقوق‌ و تـعهدات طـرفهای ایـرانی با طرفهای خارجی خود باشند

امضاء و مبادله شدهاند و مدتها بعد‌ طرفهای‌ ایرانی‌ متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند

که متحمل زیانهای هنگفت گـردیدهاند . و از ابـتدا یـا متوجه اهمیت قرارداد‌ و محتویات‌ انها نشده اند(قرارداد شفاهی)

قرارداد را بصورتی دراورد که متضمن حقوق و تعهدات عـادلانه و منصفانه طرفین باشد‌

تا‌ به عنوان یک مدرک اجرای قابل اعتماد معاملات قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد

را بـنحو‌ مـطلوب‌ و مـورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ(قرارداد شفاهی)
کند‌ .
امـا‌ از طـرف دیگر این امیدواری هست که‌ با‌ تنوعی‌ که در اقسام قراردادها ،

بخصوص قراردادهای بینالمللی‌ به‌ وجود امـده رفـته رفـته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی

که از خدمات حقوقی‌ وکلاء‌ و مشاورین حقوقی مـتخصص اسـتفاده بـنمایند‌ بیشتر‌ و بیشتر شود‌ ،

و در‌ نتیجه‌ قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله میشوند‌ از‌ نظر مسائل حقوقی و تـعهدات طـرفین

در مـوقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند‌ که‌ خطر مواجه شدن

طرف ایرانی با‌ خسارات و زیـان از بـین‌ برود‌ و در چنان صورتی اگر موردی‌ در‌ قراردادی

که خوب روی انها از جنبههای مختلف از جمله حـقوقی کـار شـده‌ پیدا‌ شود که طرف خارجی

در‌ انجام‌ تعهداتش‌ کوتاهی یا خودداری‌ کرده‌ باشد طرف ایـرانی انـ‌ بخوبی‌ میتواند

بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قـرارداد در‌ بـخش‌ رسـیدگی

به اختلافات باشد به حل‌ و فصل‌ ان مورد‌ بپردازد‌ و در‌ صورت به نتیجه نرسیدن‌ مذاکرات ،

به مـراجع صـالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه‌ و دادخواهی‌ کـند

و حـق خـود را با خسارات‌ وارده‌ مطالبه‌ و اثبات‌ کند‌ و از طریق رای‌ دادگاه‌ و اجرای ان بگیرد .

فصل دوم- قرارداد کار
مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.