یافتن روندهای دوستانه


بی تدبیری ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

ادبیات را ساده بیاموزیم

ô نکته1: برای تشخیص صفت در جمله از دو روش می توانیم استفاده کنیم:

الف) قبل از آن، یک «اسم » بیاوریم و بعد از آن، فعل ربطی « است» را بیاوریم اگر جمله از نظر معنی درست بود تا حدی می توانیم آن را صفت بنامیم.

مانند: کلمه پادشاه تقی پادشاه است . تقی: اسم پادشاه: صفت است: فعل ربطی

علی خوب است . علی: اسم خوب: صفت است: فعل ربطی

ب) بعد از صفت پسوند «تر» اضافه می کنیم در صورت مفهوم دادن کلمه وجمله می توانیم صفت را تشخیص دهیم.

مانند جملات بالا : تقی پادشاه تر است. ( کلمه پادشاه تر مورد استعمال نیست.)

علی خوب تر است . ( که کلمه خوبتر در جمله معنی می دهد. )

ô نکته 2: روش یافتن صفت مطلق :اگر در آخر صفت لفظ « تر » یا « ترین » وجود نداشته باشد صفت مطلق است.

ô نکته 3: صفت تفضیلی : این نوع صفت غالباً مسند قرار می گیرد یا در حالت اضافه واقع می شود و پس از آن تا اتمام معنی جمله یکی از سه حرف « از،که،تا» می آید و معمولاً در این مورد «که» و «تا» معنی «از» را می دهند.

مانند این اتاق بزرگتر از آن اتاق است.

ô نکته 4: شش صفت « به- مه- که- بیش- فزون- کم » صفت تفضیلی هستند و بدون علامت « تر » هم می توان آنها را صفت تفضیلی به حساب آورد اما غالباً به آخر آنها پسوند« تر »اضافه می شود.

این شش صفت فوق به دو طریق تبدیل به صفت عالی می شوند:

1-4: افزودن «ین» به آخر آنها مانند: بهین،مهین.

2-4: افزودن «ترین » به آخر آنها مانند: مهترین، کهترین.

ô نکته 5: صفات متساوی نیز با الفاظ: چندان، همچند و به انداره و. بکار می روند.

ô نکته6: صفت از نظر اشتقاق بر دو قسم است:

1-6: صفت جامد : صفتی است که هیج یک از اجزاء آن ریشه فعلی نداشته باشد مانند : هنرمند.

2-6 صفت مشتق: صفتی است که یکی از اجزاء آن از ریشه فعل یا مصدر مرخّم ساخته شده باشد، بعضی از صفات فاعلی وصفت مفعولی مشتق هستند.

ô نکته7 : ساخت اقسام صفت فاعلی ونام های آن در دستور زبان:

در مبحث قبل به طور اختصار در مورد ساخت صفات فاعلی سخن گفتیم و با آنها آشنا شدیم اینک برای هر کدام نام و نکاتی بیان می کنیم.

1-7: بن مضارع + نده = گیرنده، خواننده.( صفت فاعلی یا اسم فاعل: از ریشه فعل امر بدون(باء) + نده: مانند: فعل رفت ™ امر:برو ™ حذف (ب ) رو ™ + نده ™ «رونده»)

ô صفت فاعلی مرخّم یا مخفّف :اگر از آخر صفت فاعلی نده را حذف کنیم و آن را بجای صفت بکار ببریم نه به جای فعل امر در این صورت آنرا صفت فاعلی مرخّم می گویند مانند: «سخنگوی»که اصل آن «سخنگوینده» بوده است.

2-7: بن مضارع + ان = گریان،خندان. ( صفت فاعلی یاحالیه: از ریشه فعل امر بدون (باء) +ان: مانند : فعل خندیدن: ™ امر بخند ™ حذف (ب) + (ان) ™ خندان. )

ô اگر دو صفت حالیه یکسان را کنار هم قرار دهیم و با هم بیاوریم غالباً یک قید حالت بوجود یافتن روندهای دوستانه یافتن روندهای دوستانه می آید مانند: خندان خندان.

ô اگر یک ریشه فعل امر را با یک صفت حالیه از همان ریشه فعل کنار هم قرار دهیم باز هم قید حالت به وجود می آید مانند: پرس پرسان، لرز لرزان .( این صفت هم سماعی است نه قیاسی)

3-7: بن مضارع + ا = دانا، شنوا.( صفت فاعلی یا صفت مشبّهه: از ریشه فعل امر بدون(باء) +ا : مانند: فعل شنیدن ™ امر: بشنو ™ حذف (ب) ™ شنو ™ +ا ™ «شنوا» )

ô از این جهت آنها را مشبّهه می نامند که صفت در آنها تقریباً دائمی است و جزو ذات آنهاست.

ô گاهی «الف» در صفت مشبّهه حذف می شود : مانند: نادان ( نا+ دانا ™ حذف ا ™ نادان )

ô از هر ریشه فعلی نمی توان صفت مشبّهه ساخت، بنابراین، صفت مشبّهه سماعی است نه قیاسی.

4-7: بن مضارع و بندرت بن مضارع + ار = خریدار، نمودار. اگر به آخر مصدر مرخم پسوند « ار » بیفزاییم « صفت فاعلی » به وجود می آید مانند : فعل ( دیدن ™ مصدر مرخم ™ دید+ ار ™ دیدار .)

ô اگر به آخر مصدر مرخم پسوند« ار » اضافه کنیم دو حالت به وجود می آید:اول صفتی به وجود می آید

که انجام دهنده کار است و آن را « صفت فاعلی » می گوییم مانند: خریدار.

دوم اسمی ایجاد می گردد که در این صورت آن را « اسم مصدر » می نامیم.

5-7: بن مضارع یا مضارع + گار= آموزگار، پرهزگار. (صفت فاعلی با پسوند « گار » که بعضی آن را« صیغه مبالغه » نیز می گویند مانند: فعل خواستن: ™ امر: بخواست ™ حذف ( ب) ™ خواست + گار ™ خواستگار)

6-7: اسم معنی و بندرت صفت یا بن فعل + گر= دادگری، رفتگر.( این صفت را « صیغه مبالغه » می نامند مانند: ستم: ستمگر .)

7-7 : صفت فاعلی با پسوند« کار »: اگر به اسم معنی پسوند « کار » اضافه کنیم باز هم صفت فاعلی به وجود می آید. که این صفت را نیز بعضی « صیغه مبالغه » می نامند.

ô نکته8: صفات فاعلی که با پسوند« گر و کار » ساخته می شوند اگر در انه به جای اسم معنی ، اسم ذات به کار رفته باشد « صیغه شغل » نامیده می شوند. مانند: مس: مسگر، فز: فلزکار.

ô نکته9: در فارسی امروز صفت توصیفی بیشتر پس از اسم یعنی موصوف به کار می رود و رابطه میان این دو کلمه ( – ِ ) است که « کسره اضافه »خوانده می شود. مانند: مردِ زورمند.

ô نکته: « صفت عادی » کسی یا چیزی را بی سنجش با کسی یا چیزهای دیگر و بی ذکر اندازه و مقدار صفت وصف می کند.

ô صفت عادی گاهی مثبت است و گاهی منفی .

ô : برای تعیین اندازه و مقدار صفت، کلمات بسیار، پاک، نیک، عظیم، سخت و مانند آنها پیش از صفت می آید.

ô نکته: صفات مقداری : از ترکیب اسم با صفتات بسیار، یافتن روندهای دوستانه کم، اندک، تنگ، پر، فزون، صفاتی ساخته می شود که علاوه بر مفهوم صفت بر مقدار آن نیز دلالت دارد. اینگونه صفات را « صفات مقداری » می خوانیم.

ô نکته: صفت سنجشی : صفتی است که با آن موصوف با کسان یا چیزهای دیگر سنجیده می شود که شامل صفت« برتر و برترین »است .

ô : بعضی از صفتها در فارسی خود مفهوم سنجش را نیز دارند و ممکن است بدون پسوند « تر » یا « ترین » به کار برده شوند. مانند: که، مه .

ô : بعضی صفتهای عربی که در فارسی به کار می روند خود دارای مفهوم سنجش است. این صفتها را در صیغه ی عربی « افعل التفضیل » می خوانند.مانند : اصغر، ارشد، اکبر .

صفتهای عربی را که بر این وزن است نمی توان با پسوندهای « تر و ترین » آورد .

ô : اینگونه صفتهای عربی هم معنی صفت« برتر » و هم« برترین » را می رسانند:

ارشد اولاد = بزرگترین فرزند اعلم از دیگری =دانشمند تر از دیگری.

ô : صفت همیشه وابسته به اسم است .

ô : هر صفت عادی،چه مثبت و چه منفی می تواند دارای یافتن روندهای دوستانه متممی باشد. که گاهی متمم صفت عادی اسم است. مانند: حسن رفتگر محله است .

در این جمله کلمه « رفتگر » صفت و وابسته به اسم « حسن »است.

اما کلمه « محله » که اسم است، متمم این صفت است و معنی آن را کامل می کند.

ô : متمم صفت عادی گاهی صفت دیگری است که مقدار صفت اصلی را بیان می کند.

مانند: زهرا بسیار دونده .

ô : صفت برتر متممی لازم دارد که همیشه اسم است. مانند : حسن عاقلتر از تقی است .

توجه : متمم با حرف اضافه « از » به صفت می پیوندد.

توجه : گاهی متمم صفت برتر خود دارای متمم دیگری است.

مانند: خانه او بزرگتر از مسجد ده است .

در این جمله کلمه « ده » متمم کلمه « مسجد » است. که خود متمم صفت برتر شمارده می شود.

مراحل ترک اعتیاد، مدت زمان های ترک مواد مختلف

تجربه کمپ ترک اعتیاد رهپویان (بهترین کمپ ترک اعتیاد در شمیرانات، مینی سیتی و اقدسیه) در امر سم زدایی این است که ترک کردن مواد به تنهایی امکان پذیر نیست. در مقابل همگی دیده‌ایم فردی که در خانه به تنهایی ترک می‌کند به احتمالا بسیار بالا مجددا به سمت مصرف می رود.

این مقاله را می توانید به صورت پادکست صوتی نیز گوش کنید:

تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا ترک اعتیاد به تنهایی امکان پذیر نیست؟

در مراکز سم زدایی و کمپ‌های ترک اعتیاد چندین مسئله باعث می‌شود که فرد به دور از مواد مخدر زندگی کند.

 • اولین مسئله این است که تعدادی از بیماران هم سن و سال هستند، یکدیگر را درک می‌کنند، حالات و مواد مصرفی آنها یکی بوده، خاطراتی شبیه یکدیگر دارند و دردشان یکی است و منتظر محیطی شاد و فرح بخش هستند.
 • توقف در مصرف و پیشگیری پس از آن مهمترین مسئله در ترک اعتیاد می‌باشد و راهکارهایی که در یک کمپ ترک اعتیاد با سابقه به وسیله مشاوران و مددیاران متخصص به بیماران اعتیاد آموخته می‌شود. بهترین روش برای پاک ماندن است.
 • درمانگران همگی بر این نکته تاکید دارند که فرد معتاد هیچ کنترلی در رفتار خود ندارد و در ابتدای مسیر زندگی سالم، پاره‌ای از عادت‌های زشت گذشته را باید تغییر دهد. این بدان معنا نیست که بگوییم همه چیز در همان ساعات اولیه امکان پذیر است بلکه نیاز به زمان و آموزش دارد.

نوع پوشش ظاهری – لحن صحبتها – ارتباطات جدید و قوی – از جمله مواردی است که یک فرد در دوران یافتن روندهای دوستانه سم زدایی خود باید بیاموزد. مسئله مهم تغییر کردن است و این تغییر از ظاهر فرد شروع شده و به درون وی خواهد رسید. یک بیمار اعتیاد پس از سم زدایی می‌خواهد تمام کارهایی را که در زمان مصرف انجام نداده را تجربه کند که متاسفانه بسیاری از آنها مخرب می‌باشند.

ارتباطات عاطفی و احساسی با جنس مخالف. این احساسات در ابتدای راه تا حدودا 6 ماه برای انسان آزار دهنده و پس از آن تا یکسال نامفهوم و گنگ است و در ادامه قابل درک می‌شود.

مراحل ترک اعتیاد

 1. مشکل اعتیاد خود را بپذیرید و با آشنایتان مشکل را مطرح کنید
 2. از روز اول یک راهنما و یا پشتیبان داشته باشید!
 3. دوره سم زدایی خود را شروع کنید
 4. روال روزانه خودتان را بنویسید
 5. انرژی داشته باشید و از پیروزی های کوچک خودتان لذت ببرید
 6. موقعیت های عود را بشناسید و از قرار گرفتن در این موقعیت ها جلوگیری کنید.
 7. بعد از رهایی مراقب لغزش باشید

پس از ترک اعتیاد چه چیزهایی فرد بیمار را وسوسه می کند؟

از جمله مواردی که فرد بیمار بعد از ترخیص از کمپ ترک اعتیاد باید از آن ها دوری کند و باعث وسوسه مصرف در وی می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ارتباط با جنس مخالف
 • میهمانی‌ها و دور همی‌ها
 • دیدن فرد مصرف کننده و درحال مصرف
 • تهیه مواد برای دیگران
 • صحبت در مورد لذایذ مواد مخدر
 • رفتن به محلی که در آن مصرف صورت می‌گیرد

در مراکز سم زدایی این مسئله را مد نظر قرار داده ایم که دور بودن از مواد مخدر، دوری از خانواده و اجتماع برای یک فرد بسیار سخت و طاقت فرساست. اما طبق صحبت‌های برایان تریسی پس از گذراندن هر سختی آموزشی برپایه پیشرفت در آن نهفته است. حال این پیشرفت هم میتواند مادی باشد و هم معنوی.

مدت زمان ترک اعتیاد برای مواد مخدر مختلف چقدر است؟

زمانبندی در ترک مواد مختلف بسته به فیزیک فرد مصرف کننده نیست بلکه به آرامش فکروذهن بستگی دارد. این پروسه ی درمان فیزیکی که در مراکز سم زدایی انجام میشود بین یک تا دو دوره ی درمانی به طول می‌انجامد. اما بهبودی فکر و ذهن و آرامش او در افراد مرفینی یعنی افرادی که اعتیاد به هروئین، تریاک و شیره تریاک دارند، بین 30 تا 45 روز، در افرادی که مصرف محرک مانند شیشه دارند بین 45 تا 90 روز و در افرادی که مصرف قرص و کانابیس‌ها را دارند این آرامش 3 تا 6 ماه به طول می‌انجامد.

حالات فرد مصرف کننده، افسردگی های حاصل از سوء مصرف، افکار مخرب، عدم همکاری با تیم درمان و خانواده از مواردی است که یک بیمار اعتیاد در طول درمان خود با آن مواجه است.

ما چه آموزش‌هایی به بیمارانمان میدهیم؟

همانطور که مطلع هستید کار یک مرکز سم زدایی و ترک اعتیاد باسابقه فقط کمک به ترک فیزیکی اعتیاد و مواد مصرفی نیست. در موسسه رهپویان آوای رهایی، مددکاران و مشاوران متخصص در حوزه اعتیاد باتوجه به شخصیت هر فرد به او آموزش‌هایی میدهند تا وی بتواند بعد از ترخیص از این مرکز از لحاظ روحی و روانی نیز آماده باشد. این آموزش‌ها عبارتند از:

 • روبرو شدن با ترس‌ها
 • جلوگیری از استرس
 • روش صحیح زندگی روزانه
 • برقراری نظم در زندگی و کارها
 • مسئولیت پذیری
 • یافتن ارتباطات صحیح و عمیق
 • کنترل خشم و اضطراب

در طرح زمانبندی ترک مواد مخدر یا محرک این نکته حائز اهمیت است که درمانگران این موسسه با راهکارهای خود نسبت به فرد بهبود یافته تصمیمات خود را بر پایه انگیزه و تمایل به تغییر کردن و مشتاق یک زندگی نوین بودن، اتخاذ می‌نمایند.

لازم به ذکر است قرار نیست بیمار طول درمان را با اقامت در کمپ ترک اعتیاد سپری نماید چون روشی به کار گرفته ایم که بیمار پس از ترخیص حتما در مشاورات گروهی و فردی حضور مستمر داشته باشند و می‌تواند طول درمان خود را بیرون از مرکز نیز ادامه دهد.

این روش در 2 هدف تعریف میشود:

 1. فرد در حال بهبود ، خسته از محیط و شرایط می‌شود و نیاز است ترددی به بیرون از کمپ ترک اعتیاد داشته باشد و فضایی دوستانه را تجربه کند، که با این روش اعتماد بیمار به درمانگران و موسسه بیشتر می‌شود.
 2. نیاز نیست خانواده‌ها هزینه‌های مضاعفی را متحمل شوند و این امر باعث میشود بیمار برای بهبودی خود فقط وقت هزینه کند.

به شما خانواده‌های محترم و یا عزیزانی که قصد ترک اعتیاد را دارند پیشنهاد می کنیم مقاله ما در مورد مراقبت‌های بعد از ترک اعتیاد برای خانواده و فرد بیمار را مطالعه بفرمایید.

ما همیشه و در همه حال در موسسه رهپویان آوای رهایی (بهترین کمپ خصوصی در منطقه اقدسیه، شمیرانات و مینی سیتی) به دنبال زیباترین روزها برای افراد تحت درمان هستیم.

خلق پول تورم‌زا در دولت رئیسی ۹۵ درصد کاهش یافت +نمودار

با تغییر دولت از مردادماه امسال، ماشین چاپ پول تورم‌زا توسط بانک مرکزی هم خاموش شده است.

سرویس اقتصاد مشرق- بر اساس آمار بانک مرکزی، در ۴ ماه نخست امسال دولت روحانی ۵۸۶۰۰ میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده است.

اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط ۱۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.

خلق پول تورم‌زا در دولت رئیسی ۹۵ درصد کاهش یافت +نمودار

بدین ترتیب در حالی که در ۴ ماه پایانی دولت روحانی به طور متوسط ماهانه ۱۴۶۵۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفت در دولت رئیسی این رقم به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که بیانگر کاهش ۹۵درصدی است.

خلق پول تورم‌زا در دولت رئیسی ۹۵ درصد کاهش یافت +نمودار

در صورت ادامه این روند کنترل خلق پول و پایه پولی در دولت رئیسی، بی‌انضباطی پولی نیز به تدریج کنترل شده و روند شتابان نقدینگی و متعاقبا نقدینگی هم مهار شده و انتظار می‌رود تورم در ماه‌های آینده نزولی شود.

مسئولان دولت روحانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود یافتن روندهای دوستانه یافتن روندهای دوستانه با استقراض گسترده از بانک مرکزی اقدام به پول‌پاشی و تامین کسری بودجه دولت کردند تا عواقب تورمی آن در دولت رئیسی گریبان ملت را بگیرد. با این حال تیم اقتصادی جدید، با وجود کسری بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است.

اخبار مرتبط

بی انضباطی‌های مالی دولت سابق به روایت همتی

نگرانی سلطان چاپ پول از سیاست پولی دولت رئیسی

مسیر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد

چرا مردم به دولت رئیسی امید دارند؟

ریشه‌یابی اصرار اصلاح‌طلبان بر ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت/ منافع جریان غربگرا در بانک‌ها به خطر افتاده است

«دولت روحانی، اقتصاد را مین‌گذاری کرده»، یعنی چه؟!

اگر سیاست‌های روحانی متوقف نشده بود تورم به بالای ۵۰ درصد می‌رسید

برچسب‌ها

نظر شما

نظرات

 • انتشار یافته: 45
 • در انتظار بررسی: 1
 • غیر قابل انتشار: 26

IR

۱۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

تخلف وتخطی قانونی واضح درپرداخت حقوق قانونی بازنشستگان وزارت بهداشت توسط سازمان برنامه وبودجه واداره رفاه وصندوق بازنشستگی در سال 98 و تاکنون سلام علیکم با احترام به خون شهیدان راه خدا که برای زندگی ما فداکاری وجان فشانی نمودند. یادشان گرامیباد. در شرایط اجتماعی ومعیشتی ما اگر قانون پرداخت بازنشستگی کارکنان در طول خدمت گذشته شان وقوانین اجراء شود. طعم شیرین عدالت اجراء می گردد. سازمان برنامه که با توجه با بی عدالتی در پرداخت و وجود جقوق ها ی نجومی در سال 98 به فکر راه حل شدند و با عجله طرح همسان سازی را برای یک اداره با فعالیت 24 ساعت در هفته وهیئت علمی اچراء نمود وحقوق آنان تا 50-60 درصد افزایش یافت ولی برای ادارات مثل وزارت بهداشت مولفه ومتغییر قانونی حقوق قانونی را پرداخت ننموده اند. در رسانه ها از زحمات پرسنل وزارت بهداشت تشکر می نمایند ولی در پرداخت حقوق قانونی تا کنون برای پرسنل بازنشستگان اقدامی نشده است. در سال98 با اقدام همسان سازی نا قص مزایا به یک گروه داده شد وپرسنل وزارت بهداشت وبازنشستگان با توجه به حمایت مردمی ووجود قوانین تا کنون برای پرداخت حقوق قانونی بهره مند نشدند و سازمان برنامه وبودجه واداره رفاه وصندوق بازنشستگی می گویند حکم قانونی حقوق شما درست است وآلان ما بودجه نداریم. لطفا بفرمایید که برای تامین بودجه وپرداخت حقوق قانونی بازنشستگان محروم بهداشت مساعدت وهمکاری فوری نمایند تا استرس ومشکلات شان وبیماریهای مرتبط در آنان با تکریم قانونی خدمت مورد انتظار با ظلم ستیزی کاهش یابد سپاس

IR

۲۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

پيرو ولايت فقيه باشيد و دشمن خود را كاملاً بشناسيد، چون اگر دشمن را نشناسيد، نمى‏توانيد با او مبارزه ‏اى صحيح داشته باشيد، همان‏طور كه يك پزشك تا نوع بيمارى را تشخيص ندهد، نمى‏تواند بيمار را مداوا كند. شهيد على عجم ************************ امام امت، اين اسوه ‏ى حسنه‏ ى اخلاص و تقوا را يارى كنيد و هميشه، دعاگوى وجود شريفش باشيد. شهيد غلامرضا مزدستان ************************ سفارشی که به این بردارن می کنم که اگرآب می خورند برای خدا، اگر زندگی را می خواهند برای خدا باشد و پدرومادر را اذیت نکنند و آنها هم پیرو امام امت امید مستضعفان جهان باشند. شهید برات ا. محمدزاده ************************ امام را تنها نگذارید برای همیشه و تا آخرین نفسهایتان یاران واقعی اسام و امام عزیزمان باشید. شهید محمد محمدزاده

IR

بی تدبیری یافتن روندهای دوستانه ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

سامان ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

روحانی سواد درست و حسابی نداشت و اقتصاد و مملکت داری بلد نبود و کشور را با چاپ پول بدون پشتوانه تورم زا ، ته دره برد.

IR

۱۷:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

هادی ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

عزیز دل حسن روحانی یک مهره فوق حرفه ای هستش که 10 ها سال آموزش دیده ، از چیزی خبر نداری همینطوری نظر ننویس

IR

قریشی بوکانی ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

اتفاقا روحانی و غالب اعضای کابینه در سالهای قبل به بهانه تحصیل در کشورهای غربی برای همین رفتارها آموزش دیده بودند تا کاملا حساب شده بتوانند نارضایتی در بین اقشار ضعیف جامعه ایجاد نمایند . اینها رفتارهایشان از روی بیسوادی نبود بلکه کاملا تعمدی و مطابق برنامه بود

IR

سامان ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

۱۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

۱۸:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

FR

۰۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

IR

۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

ولی ما در بازار چیز دیگری می بینیم و تورم همچنان افزایشی بوده است.امیدوارم مسوولین بیش از این مردم مظلوم ایران را با تورم ساختگی خود شکنجه نکنند.ما چه گناهی کردیم که با فی تدبیری و اختلاس تعداد اندک حتی توان خرید نان و پنیر هم نیستیم .

IR

۱۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

از دیشب که خبر لغو مصوبه خودروسازان و اعلام نرخ ۲۵ قلم کالا را دیدم خیلی تاسف خوردم که چرا علیرغم تجربه صدباره شکست نرخ دستوری باز تجربه میکنیم غیر از نان که فعلا یک استثنا است سایر امور با دستور فقط کارها پیچیده تر و سخت تر و غیر قابل حل تر میشود حالا رئیس جمهور مصوبه را لغو کردند آیا در بازار آزاد هم تغییری میشود درست است خودرو در ایران گران تولید میشود و علت آن مثل بدنه خود دولت این است که حداقل بازای هر نفر ۳ نفر استخدام شده اند که دفعتا نه دولت و نه خودرو ساز نمیتوانند تعدیل نیرو کند و با این حال وقتی خودرو ساز از تولید یک محصول ضرر بدهد انگیزه تولید آن کم میشود و بازار بیشتر ملتهب میشود نظام قرعه کشی و پیش فروش بشکل فعلی ۹۰ درصد به نفع دلالان که میتوانند با اجاره کارت ملی و با تبحر در ثبت نام از این رانت استفاده کنند است

IR

محمد حسین ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

کُند شدن روند پیشرفت پارکینسون ممکن شد

رکنا: داروی جدیدی برای کُند شدن روند پیشرفت پارکینسون کشف شد.

کُند شدن روند پیشرفت پارکینسون ممکن شد

محققان موفق به یافتن داروی آزمایشی شدند که احتمالا می تواند روند پیشرفت بیماری پارکینسون و همچنین علائم آن را کُند نماید.

محققان دانشگاه جان هاپکینز مریلند آمریکا در آزمایشات انجام شده خود بر روی سلول های مغز انسانی کشت شده در محیط آزمایشگاه و مدل موش های زنده دریافتند این دارو موجب توقف نابودی سلول های مغز می شود؛ نابودی سلول های مغز نشانه اولیه بیماری پارکینسون است.

«تد داوسان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این دارو نقش محافظتی در سلول های عصبی هدف را دارد. این دارو موسوم به NLY۰۱ مشابه با ترکیبات مورداستفاده برای درمان دیابت Diabetes است و انتظار می رود امسال به آزمایشات بالینی برسد.»

به گفته داوسان، «در صورت موفقیت آمیز بودن بر روی انسان ها، این دارو می تواند یکی از اولین درمان های باشد یافتن روندهای دوستانه که به طورمستقیم روند پیشرفت پارکیسنون را هدف قرار می دهد، و تنها بر سفتی عضلات، حرکات اسپاسمی، خستگی، سرگیجه، زوال عقل و سایر علائم اختلال تاثیر نمی گذارد.»

در آزمایش مقدماتی در سلول های مغز انسانی رشدیافته در محیط آزمایشگاه، تیم تحقیق میکروگلیا انسان را با NLY۰۱ درمان کرده و دریافتند آنها قادر به خاموش کردن سیگنال های فعال بودند. میکروگلیا یک نوع سلول مغزی است که در واکنش به عفونت یا جراحت، سیگنال های را به سیستم عصب مرکزی ارسال می کند.

سپس محققان به موش ها، آلفا سینوئولین (پروتئین عامل اصلی بیماری پارکینسون) تزریق کرده و آنها را با NLY۰۱ درمان کردند. محققان دریافتند موش های درمان شده با NLY۰۱، عملکرد فیزیکی عادی خود را حفظ کرده و هیچ یک از نورون های دوپامین شان را از دست ندادند که نشان دهنده این موضوع است که این دارو از پیشرفت بیماری پارکینسون جلوگیری می کند.

با این حال محققان تاکید می کنند این دارو آزمایشی باید از لحاظ ایمنی و همچنین تاثیرگذاری بر روی افراد آزمایش شود.یافتن روندهای دوستانه

نقش دیپلماسی فرهنگی در روند صلح پایدار

دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها که هنر ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه های همکاریهای مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزشهای فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولتها تأثیر بسزایی داراست.

نقش دیپلماسی فرهنگی در روند صلح پایدار

نویسنده: علیرضا وزین، کارشناس ارشد آفریقا؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مقدمه :

در تحولات دهه های اخیر، دیپلماسی فرهنگی در عرصه روابط بین الملل، در راستای بهبود روابط و مناسبات فیمابین کشورها جایگاه ویژه ای یافته و موجب همگرایی میان دولت ها و ملّت ها گردیده است. دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها که هنر ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه های همکاریهای مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزشهای فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولتها تأثیر بسزایی داراست. در این نوشتار تلاش می شود تا نقش دیپلماسی فرهنگی در روند ترویج و ارتقاء صلح پایدار تبیین گردد.

صلح پایدار در عرصه جهانی

از دیرباز و به ویژه پس از دو جنگ جهانی؛ شناخت مفهوم صلح و مؤلفه های آن به صورت قابلیتی پایدار و تحلیل وضعیت روابط فیمابین کشورها به منظور جلوگیری از وقوع جنگ و یا توقف منازعات و درگیری های موجود از دغدغه های بشری بوده است. سازمان ملل در واقع در راستای برقراری صلح و امنیت بین المللی ایجاد گردید تا ابناء بشر در صلح و آرامش زندگی کنند و در همین راستا، سازمان یونسکو، ایده صلح جهانی را دنبال می کند. در واقع صلح پایدار بایستی با بهره گیری از روش گفتگو و مذاکره و ایجاد زیرساختهای لازم فرهنگی، استقرار و تداوم یابد تا تفاهم بر پایه مشترکات فرهنگی و تاریخی تحقق یابد.

اهمیت ترویج یافتن روندهای دوستانه فرهنگ صلح

مقوله تبادل فرهنگی در عرصه بین الملل در دستیابی به بهبود و ارتقا روابط فیمابین دولت ها و ملّت ها اهمیت والایی دارد. دیپلماسی فرهنگی، معرفی چهره واقعی یک ملّت و ارزشهای آن و نیز اخذ همین مقوله از سایر کشورها و ملل مختلف را برعهده دارد و از رهگذر ابزارها و روشها و زیرساخت های فرهنگی زمینه های صلح و دوستی میان ملّتها و توسعه همکاریهای فرهنگی مشترک را تسهیل و فراهم می آورد و حتی به نوعی بسترساز توسعه روابط و مناسبات اقتصادی کشورها می گردد.

در واقع زمانی که دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزاری برای پیشبرد صلح و ایجاد امنیت جهانی جایگزین جنگ و درگیری شد، موضوع تأسیس یونسکو در سال 1945میلادی رسمیت یافت.

ضمن یادآوری تأکید اساسنامه کمیسیون ملّی یونسکو در ایران مبنی بر «مشارکت در فعالیت های یونسکو به منظور استقرار صلح و ایجاد تفاهم متقابل میان ملت ها از طریق اشاعه دانش و معرفت و اهتمام در امر نشر فرهنگ و آموزش»؛ باید اذعان نمود، از آنجا که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گستره روابط خارجی نیز از طریق فعالیت های فرهنگی در خارج از کشور اهتمام به نشر و ترویج چهره صلح طلبی دین اسلام می پردازد؛ لذا ترویج درک متقابل و همکاریهای فرهنگی تأثیر قدرتمندی بر ارتقاء صلح و همبستگی میان ملّتها خواهد گذارد.

شاخص صلح جهانی

«موسسه اقتصاد و صلح»( IEP ) در سال ۲۰۰۷ میلادی از سوی «استیو کیلیا» استرالیایی بنیان نهاده شد. این موسسه که جزو ۱۵ اتاق فکر اثرگذار جهان معرفی شده است، ماموریت خود را بررسی صلح و کمی کردن ارزش های اقتصادی قرار داده است. در واقع این موسسه به واسطه توسعه شاخص های ملّی و جهانی به ارزیابی هزینه های اقتصادی خشونت، میزان خطراتی که کشورها با آن روبرو هستند و فهم اثرات مثبت صلح می پردازد. مقر اصلی این نهاد در شهر «سیدنی» استرالیا واقع شده است.

«شاخص جهانی صلح» ( Global Peace Index )‏ نام یک شاخص برای اندازه گیری میزان صلح و آرامش نسبی در کشورها است که از ۲۳ زیرشاخص یا معیار تشکیل شده است. این معیارها که در ابتدای تاسیس «موسسه اقتصاد و صلح» از سوی گروهی از کارشناسان و متخصصان این حوزه انتخاب شده اند، سالانه مورد بازبینی قرار می گیرند. هر کشور بر اساس مجموعه ای از شاخص ها امتیازاتی می گیرد و کشورهای دارای نمره بالاتر ناامن تر هستند. جنگ، جنگ داخلی، تعداد مرگ و میر، قتل در هر 100000 نفر، سهولت دسترسی به اسلحه، روابط با همسایگان منطقه، تعداد زندانیان، هزینه های نظامی، فعالیت های تروریستی و بی ثباتی سیاسی در میان شاخص های کلیدی است. براساس نتایج شاخص صلح جهانی، کشور ایسلند صلح آمیزترین کشور جهان در سال ۲۰۱۷ معرفی شد، جایگاهی که از سال ۲۰۰۸ متعلق به این کشور است. پس از ایسلند، کشورهای نیوزیلند، پرتغال، اتریش و دانمارک برترین های صلح ۲۰۱۷ لقب گرفتند. کشورهای سوریه، افغانستان، عراق و سودان جنوبی در رده های انتهایی این فهرست ایستادند. براساس این گزارش، ناحیه اروپا صلح آمیزترین منطقه و خاورمیانه به عنوان منطقه ای که بدترین وضعیت صلح را دارد، معرفی شده اند.

مفهوم دیپلماسی فرهنگی

منظور از دیپلماسی فرهنگی، تلاش برای درک، آگاهی، مشارکت و تأثیر بر افکار عمومی نهادها، سازمانها و دولتهای سایر کشورهاست. (صالحی امیری و محمدی، 1395، 14)

هر چند دیپلماسی فرهنگی قدرت نرم در درک متقابل فرهنگی و اعتماد سازی در پیشبرد روابط و مناسبات فیمابین کشورها و تأمین منافع ملّی است؛ ولی تغییر و تحولات جدید در عرصه جهانی شدن، امنیت بین الملل، منازعات و درگیریهای مذهبی و.. موجب گردیده، ارزش و اهمیت دیپلماسی فرهنگی بر پایه گفتگو، تفاهم و تعامل در چارچوب روابط بین الملل نقش والایی بیابد. تنوع فرهنگی نیز در افزایش برقراری ارتباط صمیمی و درک متقابل فرهنگ ها به ویژه در سطوح اجتماعی مردمی مساعدت می نماید.

در شرایط کنونی، توان دستیابی به فن آوری ارتباطات و حجم گسترده اطلاعات و انتقال آن منجمله شبکه های اجتماعی اینترنتی در ترویج فرآورده های فرهنگی افزایش یافته و فراتر از ارتباطات دولتی و رسمی گردیده است. از این رو دیپلماسی فرهنگی در روند خود دچار تحول شده؛ چون بدون مرز بودن در عرصه زمان و مکان و نزدیک شدن فرهنگ ملّت ها؛ امکانات، فرصت ها و ظرفیتهای جدیدی را برای سطح روابط کشورها و ملّت ها فراهم آورده است و بازیگران و کنشگران سیاسی نیز از این ابزار در سیاست خارجی خویش بهره می جویند. بنابراین دیپلماسی فرهنگی با برنامه ریزی و اجرای طرحهای فرهنگی مناسب و کارآمد قادر خواهد بود به ایجاد فضای تعامل و رشد تفاهم ملّت ها و تقویت پیوندهای منطقه ای و بین المللی فراهم آورد.

شاخص های دیپلماسی فرهنگی

هرچند از دیرباز فرهنگ مردم ایران در تلاش برای ارتقاء روابط متقابل و افزایش آگاهی و درک صحیح سایر کشورها نسبت به فرهنگ تمدنی، تاریخی و اسلامی خویش بوده است، اما در شرایط فعلی جهانی؛ چارچوب شاخص های دیپلماسی فرهنگی تعیین شده توسط نهادها و مراکز تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را می توان به شرح ذیل مطرح نمود:

از این شاخص ها می توان در اجرای فعالیت های فرهنگی در خارج از کشور بهره مند شد و به انعکاس جنبه های فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی در منظر و دیدگاه مخاطبین سایر کشورها اقدام نمود تا دیپلماسی فرهنگی در سطح روابط فرهنگی منطقه ای و بین المللی تحقق یابد.

راهکارها و رهیافت ها

دیپلماسی فرهنگی، از طریق گسترش و توسعه فرایند ابزارهای فرهنگی، قادر است در ارتقا روابط و مناسبات فرهنگی نقش آفرینی نماید و ابعاد تعامل و همکاریهای فرهنگی را در چارچوب تعمیق صلح و دوستی میان ملّتها تحقق بخشد. در این روند، دیپلماسی فرهنگی نیازمند اجرای برنامه ها و هم افزایی های فرهنگی است که با تأکید بر گفتمان صلح و عدالت، ضمن جذب افکار مخاطبین موجب همگرایی در تأمین منافع ملّی گردد.

در این راستا به دو نمونه از راهکارها که بهره گیری از آنها در تحقق اهداف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موثر است، اشاره می شود:

انجمن های دوستی : از سال 1965میلادی با همکاری سازمان یونسکو، بروز و ظهور یافتند و همواره در روابط و مناسبات فیمابین کشورها نقش بارزی را ایفا نموده اند. این سازمان های غیردولتی از توانایی و ظرفیت خوبی در توسعه یافتن روندهای دوستانه و گسترش میان جوامع علمی و فرهنگی کشورها، روابط دوستانه و کاهش خشونت و تحکیم و تثبیت صلح برخوردارند. نهادهای فعال جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می توانند با فراهم آوردن امکان حضور شخصیت های فرهنگی، هنری، علمی و دانشگاهی و حتی ورزشی در انجمن های دوستی و نیز افزایش مشارکت بخش خصوصی موجبات تقویت فعالیت انجمن های دوستی و برقراری ارتباط با مخاطبین کشورهای هدف گردند و تأثیر بسزایی برجای بگذارند. تلاش در اجرای برنامه های فرهنگی مشترک موجب همبستگی بین فرهنگ ها شده و روابط دوستی و صمیمی میان مردم کشورها در چارچوب انجمن دوستی ارتقا و توسعه می یابد.

صنعت گردشگری: با توجه به پشتوانه هویتی فرهنگ و هنر ایران که دارای قدمتی چند هزار ساله است و همواره آثار مادی و معنوی آن، تحسین و احترام مخاطبین را برانگیخته است، صنعت گردشگری به علت کارکردهای فرهنگی و اجتماعی و توسعه آن در برقراری فرهنگ صلح و دوستی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی بشمار می آید. زیرا دیدار و بازدید و تعامل با مردم کشورها و ارتباط با فرهنگ ها و سبک های زندگی در ایجاد درک متقابل، احساس نزدیکی به یکدیگر، گسترش همکاری های بین المللی و عاملی برای دوستی و تفاهم بین انسانها و ایجاد صلح عمل می کند. علاوه بر این، گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه موثر واقع شده و زمینه های توسعه پایدار را فراهم می سازد.

تداوم صلح و امنیت زمانی محقق می شود که پایبندی به برخی الزامات وجود داشته باشد. از جمله این الزامات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- پایبندی به تعهدات و چارچوب الزامات در پرتو مسئولیت بین المللی

- استفاده از مولفه های دیپلماسی فرهنگی در راستای برقراری و تداوم صلح در عرصه بین الملل

- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای و بین المللی

- بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حوزه فرهنگ در عرصه بین المللی

- توسعۀ مناسبات و جلب مشارکت و همکار ی های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای فرهنگی

- برخورداری از فنآوری و ارتباطات به عنوان سلاح مؤثر فرهنگی در جهت مقابله با چالش های فرهنگی

- اهمیت دادن به مفهوم توسعه پایدار و صلح پایدار از طریق تحقق تعاملات پایدار

نتیجه گیری:

از آنجا که دیپلماسی فرهنگی در درازمدت اثرگذاری مناسبی بر روی ملّت ها داراست و در ارتقا درک متقابل میان فرهنگ ها موثر واقع می شود، بنابراین در دنیای امروز بسنده کردن به کاربرد شیوه های گذشته در زمینه دیپلماسی جوابگوی نیازهای کنونی در توسعه روابط با کشورها نمی باشد؛ لذا باید ساز و کارهای جدیدی برای دیپلماسی فرهنگی تعریف شود تا قابلیت ها و توانایی های خویش را در سیستمی متشکل از اهداف دولت، ابزارهای فرهنگی و انتقال حجم وسیع انتقال اطلاعات به کار گیرد. البته برای اجرای دیپلماسی فرهنگی، راهکارهای زیادی مانند؛ تقویت فعالیت شبکه های اجتماعی در ارائه تصاویر مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه صلح دوستی و مبارزه با تروریسم و عدالت طلبی و همچنین تهیه و عرضه محصولات هنری و فرهنگی در حوزه سینما و رسانه و. را می توان برشمرد.

تأکید بر عناصر مشترک یا قرابت های فرهنگی شامل حوزه تمدنی، حوزه جغرافیای فرهنگی که جشن نوروز و زبان فارسی نمونه های حلقه اتصال فرهنگی ایران در منطقه اند، حوزه تمدن اسلامی، ایجاد گفتمان های عدالت محور و صلح طلب به ویژه پس از انقلاب اسلامی، گسترش گفتگوی سازنده با ادیان و مکاتب جهان از جمله راهکارهای پیشنهادی دیپلماسی فرهنگی در ایجاد هم افزایی فرهنگ ها و احترام متقابل و ترویج فرهنگ تعامل و مدارا برای صلحی سازنده و پویا و پایدار در جهان امروز عمل می کنند و در ضمن پیامدهای منفی و عوارض کمتری را در عرصه فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارند؛ همچنین به عنوان فرصت هایی در راستای بهبود روابط و ارتقای دوجانبه و چندجانبۀ فرهنگ ها مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع باید اذعان نمود که گفتمان سازی دیپلماسی فرهنگی از رهگذر این راهکارها در تأمین و پیشبرد منافع ملّی کمک شایانی را خواهد نمود و تصویر سازی از وجهه مثبت جمهوری اسلامی را برعهده خواهد داشت.

منبع: صالحی امیری، سید رضا و سعید محمدی، 1395،دیپلماسی فرهنگی، تهران: نشر ققنوس.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.