محاسبه حق امتیاز


وقتی متراژ واحدهای یک آپارتمان یکسان نیست، محاسبه قدرالسهم زمین کمی پیچیده‌تر است.

زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان اعلام شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: باتلاش دولت سیزدهم رتبه‌بندی معلمان بعد از گذشت ۱۰ سال به نتیجه رسید و احکام فرهنگیان تا ۱۷ مهرماه صادر می‌شود.

قانون نظام رتبه بندی معلمان

ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود.

ماده ۲- در این محاسبه حق امتیاز قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲- شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگیهای فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

۳- صلاحیت معلمی: مجموعه ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارتهای تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندیهای ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم و تربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.

۳-۱- شایستگی عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگیهای شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

۳-۲- شایستگی تخصصی: مجموعه ای از توانمندیهای مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوریهای علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳- ۳- شایستگی حرفه ای: مجموعه ای از توانمندیهای مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران.

۴- تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده اند.

۵- نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزشهای اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می شود.

۶- رتبه: سطحی از دانش، تواناییها، مهارتها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می شود.

تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/٧/۸ خواهد بود.

ماده ۳- معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.

ماده ۴- فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود.

 • ۱ ـ شایستگی عمومی
 • ۲- شایستگی تخصصی
 • ۳ ـ شایستگی حرفه ای
 • ۴ ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.

ماده ۵- کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می باشد.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.

ماده ۶- برای رتبه های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل می باشد.

تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور میباشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

ماده ۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأتهای ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:

 • ۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
 • ۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
 • ۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
 • ۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
 • ۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
 • ۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • ۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
 • ۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان
 • ۹- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:

 • ۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
 • ۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
 • ۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
 • ۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل
 • ۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
 • ۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
 • ۷- رئیس اداره حراست
 • ۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • ۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

پ- اعضای هیأت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:

 • ۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)
 • ۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
 • ۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
 • ۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
 • ۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
 • ۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
 • ۷- کارشناس حراست
 • ۸- کارشناس ارزیابی

ماده ۸- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.

ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١۴٠٠/١٢/١۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قدرالسهم زمین چیست؟ | آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان

قدرالسهم زمین چیست؟ | آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان

اطلاع از اینکه قدرالسهم زمین آپارتمان چیست و یادگیری نحوه محاسبه قدرالسهم زمین یکی از مهم‌ترین موارد در سرمایه گذاری در بازار مسکن به حساب می‌آید. البته محاسبه حق امتیاز اهمیت این موضوع چنان زیاد است که به عنوان یکی از ارکان کار مشاورین املاک در کارشناسی ملک و کارشناسی قیمت نیز به حساب می‌آید.

در این مقاله ابتدا توضیح می‌دهیم که قدرالسهم زمین چیست؟ در ادامه توضیح می‌دهیم به عنوان خریدار ملک، در چه شرایطی باید به محاسبه قدرالسهم زمین توجه کنید. در انتها نیز نحوه محاسبه قدرالسهم زمین را شرح می‌دهیم.

قدرالسهم زمین چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه متوجه شوید قدرالسهم زمین چیست، ابتدا باید مفهوم عرصه و اعیان را بدانید. به هر آن چیزی که به دست بشر، بر روی زمین یا داخل آن ساخته شود، اعیان گفته می‌شود. منظور از عرصه نیز زمین ملک است. قدرالسهم ملک، میزان سهم شما از عرصه یک ملک است.

فرض کنید یک زمین به مساحت ۱۵۰ متر مربع داریم و روی کل این زمین یک آپارتمان ۳ طبقه ساخته شده است. با فرض اینکه هر طبقه یک مالک داشته باشد، هر ۳ نفر از زمین ۱۵۰ متری که ملک آن‌ها روی آن ساخته شده سهم می‌برند.

به میزان سهمی که به هر یک از این ۳ نفر تعلق می‌گیرد، قدرالسهم زمین آپارتمان آن‌ها گفته می‌شود. طبیعتاً میزان قدرالسهم متناسب با متراژ ملک محاسبه می‌شود. اگر فرض کنیم که متراژ ملک این ۳ نفر برابر است، قدرالسهم زمین هر یک در این حالت معادل ۵۰ متر مربع است.

در بخش‌های بعدی این مقاله، نحوه محسابه قدرالسهم را به طور دقیق با مثال توضیح می‌دهیم.

حالا به این می‌پردازیم که چرا قدرالسهم و آشنایی با نحوه محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است؟ می‌دانیم که اعیان ملک با گذشت زمان دچار استهلاک شده و به مرور ارزش خود را از دست می‌دهد. اما عرصه نه تنها مستهلک نمی‌شود، بلکه به مرور به ارزش آن نیز افزوده می‌شود.

بنابراین اطلاع از نحوه محاسبه قدرالسهم زمین در برخی شرایط بسیار ضروری است. در ادامه چند حالت که باید به سراغ محاسبه قدرالسهم بروید را توضیح می‌دهیم.

۱- وقتی قصد خرید یک واحد آپارتمان از یک ملک کلنگی دارید

وقتی قصد خرید یک واحد آپارتمان از یک ملک کلنگی دارید

محاسبه قدرالسهم زمین در خرید یک واحد از آپارتمان کلنگی ضروری است

بدیهی است وقتی که قصد خرید ملک کلنگی دارید، اعیان ملک ارزش خاصی نداشته و شما در واقع باید معادل ارزش عرصه (زمین ملک) پول پرداخت کنید. زمانی که ملک کلنگی مورد نظر چند طبقه است و مالکین مختلفی دارد، داستان محاسبه قدرالسهم زمین مطرح می‌شود.

در این شرایط طبیعتاً اعیان ملک ارزش معاملاتی ندارد. بنابراین برای کارشناسی قیمت ملک، از روش محاسبه قدرالسهم زمین استفاده می‌شود.

۲- خرید آپارتمان با هدف سرمایه گذاری

وقتی هدف شما از خرید آپارتمان، سرمایه گذاری است باید قدرالسهم زمین را محاسبه کنید. همانطور که قبل‌تر توضیح دادیم، اعیان ملک ارزش خود را به مرور زمان از دست می‌دهد. بنابراین، اگر قصد دارید با خرید آپارتمان در بازار مسکن سرمایه گذاری کنید، باید سراغ ملکی بروید که قدرالسهم بیش‌تری دارید.

قطعا سرمایه گذاری روی آپارتمانی که قدرالسهم بیش‌تری دارد، سرمایه گذاری مطمئن‌تر و عاقلانه‌تری است.

۳- اهمیت محاسبه قدرالسهم زمین در مقایسه دو آپارتمان

اگر بین خرید دو آپارتمان تردید دارید، جدا از اینکه هدف شما سرمایه گذاری است یا استفاده از آن ملک، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که باید مورد بررسی قرار دهید، محاسبه قدرالسهم زمین آن آپارتمان است.

قطعا در انتخاب یک ملک برای خرید، خیلی فاکتورها مثل نقشه، نورگیر، محله، همسایه‌ها و… اثر گذار هستند. اما شکی در این نیست که یکی از مهم‌ترین عوامل که ارزش خرید یک آپارتمان را افزایش می‌دهد، قدرالسهم آن ملک است. در نتیجه این فاکتور می‌تواند شدیدا روی انتخاب شما اثر گذار باشد.

تصور کنید قصد دارید یک آپارتمان خریداری کنید. فرض کنید ۲ آپارتمان در یک محله با شرایط کاملا مشابه (نقشه، نورگیر و… کاملا یکسان) به شما نشان می‌دهند. متراژ هر دو ملک ۱۲۰ متر مربع است و هر دو در طبقه ۴ قرار دارند.

ساختمان اول در یک زمین ۲۰۰ متر مربعی با ۶۰ درصد ضریب سطح اشغال ساخته شده و ساختمان دوم در یک زمین ۱۴۰ متر مربعی با ضریب سطح اشغال ۸۵ درصد ساخته شده است. قدرالسهم شما در مورد اول معادل ۵۰ متر محاسبه حق امتیاز مربع است و در مورد دوم قدرالسهم زمین آپارتمان شما ۳۵ متر مربع می‌شود.

حالا فرض کنید اگر زمین در آن منطقه متر مربعی ۳۰ میلیون تومان باشد، ارزش قدرالسهم زمین آپارتمان اول معادل ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آپارتمان دوم معادل ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون است. یعنی با انتخاب آپارتمان محاسبه حق امتیاز اول شما معادل ۴۵۰ میلیون تومان از بابت قدرالسهم زمین سود کرده‌اید.

۴- اهمیت محاسبه قدرالسهم زمین هنگام خرید ملک با سال ساخت بالا

اهمیت محاسبه قدرالسهم زمین هنگام خرید ملک با سال ساخت بالا

موقع خرید آپارتمان با سال ساخت بالا، دور اندیش باشید و به محاسبه قدرالسهم زمین آن فکر کنید.

ممکن است شما اقدام به خرید آپارتمانی کنید که کلنگی به حساب نمی‌آید، اما نوساز هم نباشد، به عبارت دیگر این ملک سال ساخت بالایی دارد. هر چند در این حالت مبنای کارشناسی قیمت ملک، قدرالسهم زمین نیست، اما ما به شما پیشنهاد می‌کنیم، در این حالت حتما قدرالسهم زمین را محاسبه کنید. چرا؟

شرط عقل حکم می‌کند وقتی که قصد خرید چنین ملکی را دارید، به زمان فروش آن هم فکر کنید. فرض کنید شما یک ملک ۱۵ سال ساخت که نوسازی شده است را خریداری می‌کنید؛ اگر ۷ – ۸ سال از این ملک استفاده کنید عمر بنا ۲۲ تا ۲۳ سال می‌شود، بنابراین قطعا زمان فروش مبنای محاسبه قدرالسهم آن خواهد بود.

پس با کمی دور اندیشی، در زمان خرید چنین ملکی، می‌توانید یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم‌گیری را محاسبه قدرالسهم زمین آن ملک در نظر بگیرید.

۵- فروش چندین واحد با چندین مالک، به یک خریدار

مثالی که می‌زنیم تجربه عملی یکی از معاملات پیشین خود ما بوده است. فرض کنید یک ملک ۶ واحدی با ۶ مالک داریم و همه‌ی مالکین سر فروش ملک به یک خریدار به توافق رسیده‌اند.

در این حالت می‌توانیم یک بار ملک را بر مبنای قیمت نوساز منطقه قیمت گذاری کرده و یک بار با محاسبه قدرالسهم ارزش گذاری کنیم. اگر ارزش ملک با محاسبه قدرالسهم بیش‌تر بود، می‌توان عددی که به خریدار اعلام می‌کنیم، عددی باشد که با این روش بدست آمده است.

متاسفانه نحوه محاسبه قدرالسهم جزو نکاتی است که اغلب مالکین از آن بی‌اطلاع بوده و به همین جهت نمی‌توانند در معاملات ملکی به سودی که حق آن‌ها است برسند. در ادامه روش محاسبه قدرالسهم را دو حالت توضیح می‌دهیم. حالت اول وقتی متراژ تمام واحدها برابر است و حالت دوم وقتی متراژها متفاوت است.

آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان وقتی متراژ واحدها برابر است

هر آپارتمان دارای عرصه و مشاعاتی است که هر یک از مالکین از آن سهم دارند. نسبت سهمی که به هر یک از مالکین تعلق می‌گیرد، متناسب با سهمی است که آن مالک از کل اعیان ملک دارد. توضیح نحوه محاسبه قدرالسهم زمین را از ابتدا با یک مثال پیش می‌بریم تا درک آن ساده‌تر باشد.

فرض کنید زمینی داریم به متراژ ۲۰۰ متر مربع که میزان سطح اشغال آن ۱۵۰ متر مربع است. فرض کنید در این زمین ملکی ۴ طبقه ساخته‌ایم و در هر طبقه ۲ واحد داریم. به عبارتی در این ملک ۸ واحد داریم.

در قدم اول برای درک روش محاسبه، فرض می‌کنیم متراژ تمام واحد‌ها مساوی است. یعنی فرض می‌کنیم متراژ هر یک از واحدها معادل ۷۵ متر مربع است.

در این حالت قدرالسهم زمین تمام واحدها مساوی است. پس برای محاسبه قدرالسهم می‌توانیم عرصه کل که ۲۰۰ متر مربع بود را بر ۸ تقسیم کنیم. به این ترتیب قدرالسهم زمین هر یک از واحدها معادل ۲۵ متر مربع بدست می‌آید.

اما پیچیدگی محاسبه قدرالسهم زمانی است که متراژ تمام واحدها برابر نباشد. در این حالت باید دید هر از مالکین چه سهمی از کل اعیان دارند؟ وقتی سهم هر یک از مالکین از اعیان مشخص شد، می‌توان قدرالسهم زمین هر یک را به همان نسبت مشخص کرد. این موضوع را در ادامه و البته با مثال عددی توضیح می‌دهیم.

آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان زمانی که متراژ واحدها یکسان نیست

آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان زمانی که متراژ واحدها یکسان نیست

وقتی متراژ واحدهای یک آپارتمان یکسان نیست، محاسبه قدرالسهم زمین کمی پیچیده‌تر است.

همان مثال قبلا را در نظر بگیرید اما با متراژ متفاوت برای هر یک از واحدها. فرض کنید متراژ آپارتمان‌ها به این ترتیب است: ۷۰، ۸۰، ۷۵، ۷۵، ۸۵، ۶۵، ۱۰۰ و ۵۰ متر مربع (این اعداد صرفا جهت درک بهتر آورده شده‌اند). درصد سهم هر یک از آپارتمان‌ها از اعیان کل که ۶۰۰ متر مربع بود، به ترتیب زیر است:

(برای محاسبه درصد سهم هر یک از آپارتمان‌ها از اعیان، متراژ آپارتمان را بر متراژ کل اعیان تقسیم کرده در عدد صد ضرب می‌کنیم. مثلا: ۷۰ تقسیم بر ۶۰۰ ضربدر ۱۰۰ مساوی ۱۱.۶۷٪ می‌شود.)

آپارتمان ۷۰ متر مربعی: ۱۱.۶۷٪

آپارتمان ۸۰ متر مربعی: ۱۳.۳۳٪

هر یک از آپارتمان‌های ۷۵ متر مربعی: ۱۲.۵٪

آپارتمان ۸۵ متر مربعی: ۱۴.۱۷٪

آپارتمان ۶۵ متر مربعی: ۱۰.۸۳٪

آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی: ۱۶.۶۷٪

آپارتمان ۵۰ متر مربعی: ۸.۳۳٪

حال جهت محاسبه قدرالسهم زمین هر یک از آپارتمان‌ها، باید ببینیم درصد بدست آمده معادل چقدر از عرصه کل (که ۲۰۰ متر مربع بود) می‌شود. به عنوان مثال برای محاسبه قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۷۰ متر مربعی، باید ببینیم ۱۱.۶۷٪ از ۲۰۰ متر مربع چقدر می‌شود؟ با محاسبه برای هر یک از آپارتمان‌ها به اعداد زیر می‌رسیم:

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۷۰ متر مربعی: 23.34 متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۸۰ متر مربعی: ۲۶.۶۶ متر مربع

قدرالسهم زمین برای هر یک از آپارتمان‌های ۷۵ متر مربعی: ۲۵ متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۸۵ متر مربعی: ۲۸.۳۸ متر محاسبه حق امتیاز مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۶۵ متر مربعی: ۲۱.۶۶ متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی: ۳۳.۳۴ متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۵۰ متر مربعی: ۱۶.۶۶ متر مربع

امیدواریم حالا که با مفهوم قدرالسهم زمین آشنا شده‌اید، در خرید ملک یا سرمایه گذاری در بازار مسکن، بیش از پیش دقیق و علمی اقدام کنید. اگر در خصوص نحوه محاسبه قدرالسهم سوالی دارید، در بخش نظرات همین پست مطرح کنید.

?طریقه ی محاسبه حق شاغل ۱. مدرک فوق دیپلم امتیاز مدرک…

ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز حداکثر 500 امتیاز
توجه مدیریت یا معاونت هر سال 52/5 امتیاز
تذکر 1: حداکثر امتیاز ضمن خدمت 500 امتیاز و حداکثر امتیاز مدیریت 525 امتیاز است
تذکر 2: حق شاغل از 75 درصد حق شغل بیشتر نمیشود
تذکر 3: در هرسال حداکثر 250 ساعت ضمن خدمت در حکم قابل احتساب است
و در کل حداکثر 1000 ساعت
توجه : تجربه مدرک به محض اعمال مدرک برای فرد اعمال میشود

توجه البته امتیاز از سال 96 امتیاز حق سرپرستی ۷۸.۷۵ است

طریقه ی محاسبه حق شاغل برای استفاده همکاران و محاسبه افزایش رتبه بندی قابل استفاده است
? @iranamuzesh /معلمان

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

بازدیدکننده گرامی، محتوای این وبسایت به صورت اتوماتیک توسط هوش مصنوعی جمع آوری و منتشر می شود. به دلیل حجم زیاد مطالب، امکان بازبینی انسانی محتوا وجود ندارد. در صورتی که مطلبی نیاز به ویرایش یا حذف دارد، لطفاً از صفحه "تماس با ما" به مدیریت سایت اطلاع رسانی کنید.

قدرالسهم

به میزان سهم هر واحد آپارتمان (اعیان) از زمین ملک (عرصه) قدرالسهم گفته می­‌شود.

مثلا در یک ساختمان مسکونی به متراژ ۲۸۰ متر، ۵ واحد مسکونی ۱۴۲ متری وجود دارد.
نحوه محاسبه قدرالسهم هر واحد به صورت زیر می­‌باشد.

اما در آپارتمان­‌هایی که متراژ واحدها متفاوت است نحوه محاسبه به صورت زیر می‌باشد.

مثلا در زمینی به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع، شما آپارتمانی ۱۸۷ متری دارید و در کل ۵ واحد ۱۸۷ متری و ۵ واحد ۲۱۰ متری وجود دارد.

محاسبه قدرالسهم شما به صورت زیر خواهد بود.

محاسبه قدرالسهم-شرکت مهندسی تکا2

این فرمول محاسبه قدرالسهم در تمامی املاک مسکونی صادق می­ باشد و طبقه واحدها،داشتن پارکینگ اضافه یا انباری در میزان قدرالسهم تاثیری ندارد.

توجه فرمایید که محاسبه قدرالسهم در زمین های تجاری متفاوت می­‌باشد.

توجه :

و اما جهت محاسبه‌ی قدرالسهم متاسفانه هیچ قانون نوشته شده ای وجود ندارد و در قانون تملک آپارتمانها نیز به اجمال راجع به این موضوع صحبت شده است.
تمام توضیحات بالا با توجه به برداشت های وکلا از قانون می باشد اما لزوما در خصوص حل اختلاف فیمابین همسایگان از طرق قانونی نمی‌توان اقدامی انجام داد و بیشتر باید بصورت کدخدامنشانه موضوع حل و فصل شود.

شرکت مهندسی تُکا در چنین مواردی با توافق همسایگان به عنوان کارشناس خبره ی محلی جهت ارزش گذاری واحدهای آپارتمانی طبق چارتی خاص که مشخصات مختلف واحدها مثل، محل قرار گیری واحد، نور، دسترسی، آسانسور، پارکینگ ، انباری، طبقه و بسیاری موارد دیگر ارزیابی می شود و قدرالسهم هریک از مالکین بر اساس ارزش واحدشان مشخص می گردد.

در صورت تمایل جهت انجام این کار با کارشناسان ما به شماره ۲۲۸۲۶۳۱۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

مالیات سرقفلی چیست

مالیات سرقفلی ، به مالیاتی گفته می شود که مالک یا دارنده حق سرقفلی ، در زمان انتقال دادن حق خود به دیگری ، می بایست پرداخت نماید . نحوه محاسبه مالیات سرقفلی به این صورت است که دو درصد از وجوه دریافت شده ، توسط صاحب حق سرقفلی ، مشمول پرداخت مالیات می شود و برای پرداخت مالیات سرقفلی ، می بایست ظرف مدت سی روز ، اظهارنامه مالیاتی تنظیم نموده و آن را پرداخت کرد .

برای مشاوره مالیات سرقفلی

برای مشاوره مالیات سرقفلی

عناوین اصلی این مقاله

بر اساس قوانین مالیاتی ، شهروندان ، مکلف شده اند که در موارد مشخص ، اقدام به پرداخت مالیات نمایند . به طور کلی ، مالیات ها را می توان شامل دو دسته کلی مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم دانست که هر یک از آنها ، موارد و مصادیق خاص خود را دارد . یکی از مهم ترین مصادیق مالیات های مستقیم ، مالیات بر انتقال املاک مسکونی و تجاری است که در صورت فروش ، اجاره دادن و یا حتی واگذاری سرقفلی آنها ، می بایست مالیات پرداخت شود .

به عبارت دیگر ، زمانی که سرقفلی یک ملک تجاری ، همچون مغازه منتقل می شود ، بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، می بایست انتقال دهنده یا دارنده حق سرقفلی ، اقدام به پرداخت مالیات آن نماید و در صورتی که این مالیات پرداخت نشود ، مودی ، مشمول جریمه های مختلفی خواهد شد . لذا پرداختن به این سوال ضروری است که نحوه محاسبه و پرداخت نمودن مالیات سرقفلی به چه صورت است ؟

برای پاسخ دادن به این سوالات ، در ادامه این مقاله ، ابتدا به بررسی مفهوم مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و نحوه محاسبه آن پرداخته و سپس ، به این سوالات پاسخ می دهیم که پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده چه کسی است و نحوه پرداخت آن چگونه است .

مالیات سرقفلی چیست

در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، حق کسب و پیشه یا تجارت ، برای مستاجران اماکن تجاری مقرر شده بود که بر اساس آن ، مالک ، نمی توانست پس از پایان یافتن قرارداد اجاره ، مستاجر را مجبور به تخلیه ملک نماید ؛ بلکه قرارداد اجاره ، به صورت خودکار ، تمدید می شد .

لذا بر اساس این قانون ، مستاجر ، می توانست کماکان در ملک اجاره شده ، به فعالیت خود ادامه دهد ؛ اما اگر مالک ، می خواست که بنا به دلایلی ، همچون تخریب و بازسازی ملک یا ایجاد شغل و سکونت در آن ، قرارداد اجاره را به اتمام برساند ، باید مبلغی را تحت عنوان حق کسب محاسبه حق امتیاز و پیشه ، به مستاجر پرداخت می نمود .

این موضوع ، در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، دستخوش تغییر و تحول شد و این مرتبه، تحت عنوان حق سرقفلی ، مورد پیش بینی قرار گرفت که بر اساس آن ، مستاجر ، پس از انعقاد قرارداد اجاره در یک ملک تجاری و راه اندازی کسب و کار خود در آن ، می تواند در ازای رونق ایجاد شده برای مغازه ، که از طریق کسب و کار و فعالیت ، آن را ایجاد کرده ، از حقی تحت عنوان حق سرقفلی استفاده نماید .

حق سرقفلی که به عنوان حمایت از مستاجران املاک تجاری مقرر شده است ، می تواند به موجب قرارداد ، به دیگری منتقل شود . انتقال حق سرقفلی ، به این معنا است که فرد دیگری ، غیر از مالک سرقفلی ، از محل سرقفلی استفاده نموده و مشغول به کسب و کار در آن بشود . چنین نتقل و انتقالی ، بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، مشمول پرداخت مالیات می باشد که به آن ، مالیات سرقفلی یا مالیات بر نقل و انتقال حق سرقفلی نیز گفته می شود و نحوه محاسبه و پرداخت این نوع از مالیات ، در قانون مالیات های مستقیم ، پیش بینی شده است .

بر اساس ماده 59 قانون مذکور ، مبلغ و میزان مالیات سرقفلی ، در کنار مالیات خرید و فروش یا نقل و انتقال املاک ، مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس آن ، انتقال حق واگذاری محل ، ( یعنی حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل ) ، مشمول پرداخت مالیات سرقفلی می باشد . بنابراین ، مالیات سرقفلی ، به مالیاتی گفته می شود که در ازای نقل و انتقال سرقفلی املاک تجاری ، توسط صاحب حق سرقفلی ، می بایست محاسبه و به دولت پرداخت شود .

نحوه محاسبه مالیات سرقفلی چیست

در قسمت قبل ، به توضیح این مطلب پرداخته شد که مالیات سرقفلی چیست و همانطور که اشاره گردید ، بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، علاوه بر پیش بینی مالیات بر اجاره مغازه ، نقل و انتقال حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه توسط دارنده این حق ، مشمول پرداخت مالیاتی ، تحت عنوان مالیات بر سرقفلی می باشد . اما در این خصوص ، ممکن است این سوال نیز مطرح شود که نحوه محاسبه مالیات سرقفلی چگونه است و بر اساس قانون ، مالیات سرقفلی را چگونه باید محاسبه و پرداخت نمود ؟

بر اساس ماده 59 قانون مالیات های مستقیم ، انتقال حق سرقفلی ، به ماخذ وجوه دریافت شده توسط صاحب حق ، با نرخ دو درصد ، در تاریخ انتقال حق توسط صاحبان آن ، مشمول پرداخت مالیات سرقفلی می باشد . بر این اساس ، نحوه محاسبه مالیات سرقفلی ، به این صورت است که مبلغ و میزان وجوهی که صاحب حق سرقفلی ، در ازای انتقال حق سرقفلی خود دریافت نموده است ، مشمول پرداخت مالیات قرار گرفته و به میزان دو درصد از آن ، می بایست به عنوان مالیات سرقفلی پرداخت شود که نحوه پرداخت آن ، از طریق تنظیم اظهارنامه مالیاتی است .

اما نکته مهمی که در ارتباط با نحوه محاسبه مالیات سرقفلی وجود دارد ، آن است که مبلغ و میزان انتقال حق سرقفلی ، در هر معامله ، متغیر بوده و بستگی زیادی به عرف دارد . به همین دلیل ، در تبصره 1 ماده 59 ، مقرر شده است که اگر برای مورد معامله ، ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه ، مبنای محاسبه مالیات سرقفلی خواهد بود . بنابراین ، در چنین شرایطی ، ماخذ محاسبه مالیات سرقفلی ، همان ارزش معاملاتی است که توسط کارشناسان اداره مالیات مشخص می شود .

البته اگر انتقال گیرنده سرقفلی ، دولت ، شهرداری یا موسسات وابسته به آن بوده و یا ملک مورد نظر ، به وسیله اجرای ثبت یا دیگر ارگان های دولتی ، به نیابت از مالک ، انتقال داده شده باشد ، در صورتی که ارزش سند انتقال ملک ، پایین تر از ارزش معاملاتی روز باشد ، این نرخ ( که کمتر است ) ، برای حمایت از مودی مالیاتی ، ملاک محاسبه مالیات سرقفلی قرار گرفته و در غیر این صورت ، ارزش معاملاتی روز ، ملاک محاسبه مالیات سرقفلی است که در قسمت های بعد ، نحوه پرداخت مالیات سرقفلی را نیز توضیح خواهیم داد .

پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده چه کسی است

در قسمت های قبل ، در مورد اینکه مالیات سرقفلی چیست و نحوه محاسبه مالیات سرقفلی چگونه است ، صحبت نمودیم . اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که بر اساس قانون ، چه کسی موظف به پرداخت این مالیات می باشد ؟ به همین مناسبت ، در این قسمت ، به این سوال پاسخ می دهیم که پرداخت مالیات سرقفلی به عهده چه کسی است ؟

بر اساس ماده 59 قانون مالیات مستقیم ، پرداخت مالیات سرقفلی ، به عهده مالک یا دارنده حق سرقفلی می باشد . به عبارت دیگر ، زمانی که صاحب حق سرقفلی ، اقدام به انتقال آن به شخص دیگر می نماید ، به دلیل درآمدی که از فروش یا انتقال حق سرقفلی کسب می کند ، موظف به پرداخت مالیات سرقفلی خواهد بود ؛ چرا که مالیات بر سرقفلی ، مشابه سایر انواع مالیات بر درآمد یا مالیات بر حقوق می باشد .

لازم به ذکر است که اگر در خصوص اینکه چه کسی مالیات سرقفلی را پرداخت کند ، میان طرفین ، توافقی شکل گیرد ، همان توافق ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت ، مطابق قانون ، انتقال دهنده یا دارنده حق سرقفلی ، باید مالیات سرقفلی را بپردازد که در قسمت بعد ، نحوه پرداخت مالیات سرقفلی را شرح خواهیم محاسبه حق امتیاز داد .

نحوه پرداخت مالیات سرقفلی

همانطور که گفته شد ، نحوه محاسبه مالیات سرقفلی ، به این صورت است که وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق ، در تاریخ نقل و انتقال حق سرقفلی ، مشمول پرداخت مالیات شده و صاحب حق ، می بایست مالیات سرقفلی آن را پرداخت نماید . اما سوالی که مطرح می شود ، آن است که نحوه پرداخت مالیات سرقفلی ، چگونه است و پرداخت کننده ( دارنده حق سرقفلی ) ، برای پرداخت مالیات سرقفلی ، چقدر فرصت دارد ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که نحوه پرداخت مالیات سرقفلی ، به این صورت است که دارنده حق سرقفلی یا انتقال دهنده آن ، می بایست در مهلت سی روز پس از تاریخ انجام معامله انتقال سرقفلی ملک مورد نظر ، اظهارنامه مالیاتی تنظیم نماید و مالیات سرقفلی را پرداخت کند .

نحوه پرداخت مالیات سرقفلی از طریق تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی ، به این صورت است که مودی ، ابتدا می بایست اقدام به دریافت کد رهگیری مالیاتی نموده و سپس ، با مراجعه به سایت سامانه عملیات الکترونیکی tax.gov.ir ، اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم نماید . گفتنی است که از طریق این سامانه ، امکان پرداخت فیش مالیاتی نیز وجود دارد .

لازم به ذکر است که اگر انتقال دهنده ، ظرف مهلت سی روزه مذکور ، اظهارنامه مالیاتی ، برای محاسبه حق امتیاز پرداخت مالیات سرقفلی را تنظیم نکرده و مبادرت به پرداخت قبض مالیات ننماید ، جریمه ای معادل 10 درصد مالیات سرقفلی نیز ، به بدهی مالیاتی وی تعلق خواهد گرفت که غیر قابل بخشودگی مالیاتی می باشد . به علاوه ، در صورتی که مالیات سرقفلی ، در موعد مقرر پرداخت نشود ، به ازای هر محاسبه حق امتیاز ماه دیرکرد عدم پرداخت مالیات سرقفلی ، دو و نیم درصد جریمه مالیاتی نیز تعیین خواهد شد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات سرقفلی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مالیات سرقفلی پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- مالیات سرقفلی چیست ؟

بر اساس قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال حق سرقفلی توسط دارنده یا مالک حق سرقفلی به شخص دیگر مشمول پرداخت مالیات سرقفلی می باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

2- پرداخت مالیات سرقفلی به عهده چه کسی است ؟

بر اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت مالیات سرقفلی اصولا به عهده مالک یا دارنده حق سرقفلی است که آن را به دیگری انتقال داده است مگر اینکه میان طرفین توافق دیگری شکل گرفته باشد که برای آشنایی با جزئیات این موضوع می توانید متن مقاله را ملاحظه نمایید .

3- نحوه محاسبه مالیات سرقفلی چگونه است ؟

نحوه تعیین مالیات سرقفلی به این صورت است که دو درصد از وجوه دریافت شده بابت انتقال حق سرقفلی مشمول پرداخت مالیات است و تا یک ماه از تاریخ انتقال باید با ارسال اظهارنامه پرداخت شود که برای آشنایی با نحوه پرداخت این مالیات می توانید مقاله را ملاحظه نمایید .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.